Kolonier

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor. Den är en källa till glädje och rekreation för tusentals malmöbor.

Fastighetskontoret upplåter 175 hektar mark till kolonitomter och odlingslotter.

Koloniområdena anlades tidigt i Malmö stads utkanter. När stan började växa och bli större bevarades  flera områden i centrum. Det finns över 6 000 kolonilotter i Malmö. 5 000 ägs av Malmö stad. Malmö stad erbjuder fem typer av odling;  trädgårds-, när- och djurkolonier samt odlingslotter. År 2011 provade vi en ny idé, temaodling. Vi anlade då Almåsa vingård.

Aktuellt

Temaodling i Malmö

Fastighetskontoret erbjuder nu även temaodling i Malmö.

I Västra Hamnen finns det möjlighet för odlingsintresserade att odla i odlingslådorna  utplacerade över säsongen och kan arrenderas fram till och med 31:a oktober 2014. Mer information

Almåsa vingård riktar in sig på druvodling. Du kan enkelt ställa dig i kö och se våra lediga vinrader på Almåsa vingård genom att registrera dig på vår här.

Kösystemet fungerar likadant som för odlingslotterna. Mer om köregler och hur du får en vinrad kan du läsa om på www.malmo.se/ odlingslotter.

Ny förskola

Förskolan Granbacken byggs intill vårt odlingsområde Granbacken. Vårt odlingsområde kommer inte att påverkas av byggnationen men förskolan kommer att dela parkeringsplatserna tillsammans med kolonisterna. Det kommer också innebär att kolonisterna inte kan köra in till odlingsområdet utan får parkera sin bil på parkeringsplatsen och sedan gå in till odlingsområdet.

Enkätstudie över odlingsområden

Arrendeenheten har genomfört en djupgående enkätundersökning för att ta reda på hur dagens aktiva odlingskolonister i Malmö stad ser på sitt eget odlande. Läs sammanställningen här>>

Min plats i kön?

I dagsläget har vi långa köer till flera av våra odlingslottsområden. Det är  mycket svårt att ge något besked om när en lott kan bli ledig till dig som står i kö.
När det gäller t.ex. områdena Navet, Djupadalsparken, Bispgatan och Svansjön så kan kötiden uppgå till flera år.
Läs mer om kösystemet!

Skötsel av odlingslotter

Fastighetskontoret besiktigar odlingslotterna så att vi ser att de sköts enligt gällande regler. Om vi bedömmer att man inte följer  reglerna får man ett brev hem där man får ca tio dagar på sig att åtgärda anmärkningarna.