Malmöhus slott

© Johanna Rylander/Malmö Museer

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt.

Här bodde de danska kungarna under sina besök i Malmö och här hölls också den äventyrslystne Earl of Bothwell, Maria Stuarts tredje make, fängslad i fem år.

När Skåne blev svenskt 1658 förstärktes befästningarna ytterligare men på 1700-talet förlorade fästningen sin betydelse och användes 1828-1909 som fängelse.

Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937. I Malmöhus slott kan du bland annat se utställningarna Makt över människor och På kungens order. OBS: Malmöhus slott nås via trappor.

Teckentolkad introduktion till Malmöhus slott:

Slottets historia

Det första kastellet

För att säkra Öresundstullen som infördes 1429 lät kung Erik av Pommern befästa städerna längs sundets kuster. I Malmö byggdes ett mindre kastell med salsbyggnad, murar, torn och befäst port i stadens nordvästra hörn. Delar av murarna, som kritstensbanden i slottets fasad, är spår av denna anläggning.

Ett nytt slott

© Johanna Rylander/Malmö Museer

År 1534 inleddes den så kallade grevefejden och då revs delar av slottet. Efter att de upproriska förlorat kampen 1536 beordrade den danske kungen Christian III Malmöborna att bygga ett nytt slott åt honom. Byggmästaren hade tagit intryck av nederländsk befästningskonst och Malmöhus plan bär samma renässansdrag, med en uppdelning av de militära funktionerna från representation, som sina kontinentala förebilder. Renässansens stilideal syns i detaljer som burspråk, trapphus, planlösning, kungsvåningens rika ljusflöde samt i bekvämligheter. Utvändigt präglas den arkitektoniska gestaltningen av senmedeltidens gotik med porttornets blinderingar, trappstegsgavlar och behandlingen av själva tegelmassan.  

Slottet blir fästning som blir fängelse

© Matso Pamucina/Malmö Museer

År 1658 tillföll Skåne Sverige och Malmöhus upphörde att vara ett kungligt residens. Slottet ändrades till riksfästning, en veritabel krigsmaskin, mot fiendens huvudstad Köpenhamn. Under 1700-talet blev fästningen omodern, och under åren 1828–1909 nyttjades det som fängelse.

Fängelset tömdes 1909, och 1928 startade ett omfattande rekonstruktionsarbete. Detta blev ett av Erik Lundbergs banbrytande arbeten, stilbildande för 1900-talets många restaureringar av monumentalarkitektur. Byggnaderna skulle upplåtas åt Malmö museum. En komplettering av de kvarvarande slottsbyggnaderna var nödvändig. Malmöarkitekten Carl-Axel Stoltz gestaltade kompletteringen efter modernistiska idéer. De gavs ett sydsvenskt uttryckt. En viss kvardröjande klassicism kan skönjas i dekorationselementen. De oputsade tegelmurarna samspelar med slottsbyggnadens, samtidigt som det inte råder något tvivel om vad som är nya tillägg enligt tidens ideal.

Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937.