Modersmål

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Undervisningen går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål. De också ska lära sig mera om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Grundskola

Elever i grund- och grundsärskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att elevens studerar utanför ordinarie skoltid.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)  
  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråken

Genom ändringar i skollagen, som träder i kraft den 1 juli 2015, ges elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib) en stärkt rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Lagändringen innebär att en elev som tillhör en nationell minoritet inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk för att skolans huvudman ska vara skyldig att erbjuda modersmålsundervisning.

Ansökan modersmålsundervisning

Skolorna skickar varje år ut information om möjligheter till modersmålsundervisning till elevernas föräldrar. De som är intresserade och uppfyller villkoren ovan kan göra en anmälan via medföljande blankett och lämna eller skicka den till respektive skola. Anmälan ska alltså lämnas till den skola som eleven går i.

I samband med skolstarten i augusti kommer aktuell modersmålslärare att ta kontakt med samtliga anmälda elever för att meddela tid och plats för undervisningen.

Läs mer om Modersmålsenhetens uppdrag

Lämna synpunkter och klagomål!

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Skolvförvaltningarnas gemensamma sida för klagomål