Referensgruppen för offentlig konst

I Malmö finns ett stort antal offentliga konstverk som förskönar staden. I Malmö är det många förvaltningar inom kommunen som delar ansvaret för denna konst.

I den så kallade "offkonstgruppen" sitter representanter från dessa förvaltningar. Gruppen utgör en referensgrupp för stadens offentliga konst.

Uppdrag

Huvudprincipen för det politiska ansvaret är att ärenden av mer generell art beslutas av kulturnämnden. I genomförandefrågor gäller att den politiska nämnd som finansierar ett offentligt konstverk även fattar beslut om utförandet — efter beredning i referensgruppen. Beslut om anslag till nya konstverk fattas i vissa fall av kommunfullmäktige. I ärenden om ny permanent offentlig konst tillämpar gruppen några olika förfaranden. Genomförandet kan föregås av urval och prekvalificering, parallella uppdrag eller tävlingar i olika former. Direkta inköp förekommer i mindre omfattning.

Gruppens medlemmar

Gruppens ordförande är Malmö stads kulturdirektör. I gruppen ingår också konsthallschefen, stadsarkitekten och stadsträdgårdsmästaren. Chefen för Moderna Museet är adjungerad ledamot, liksom chefen för Stadsfastigheter. Kulturförvaltningen utser gruppens sekreterare.

Gruppen har funnits sedan 1996 och bereder (initierar och yttrar sig) och vid behov genomför projekt med tillfällig och permanent konst i Malmös offentliga rum, d v s gator, torg och parker.

Nuvarande referensgrupp:

- Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, kulturförvaltningen (ordförande)

- Cecilia Widenheim, chef, Malmö Konstmuseum

- Mats Stjernstedt, chef, Malmö Konsthall

- Orrit Stahlénius, kultursekreterare, kulturförvaltningen (sekreterare)

- Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret

- Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef gatukontoret

- Benny Thell, chef, Stadsfastigheter, serviceförvaltningen (adjungerad)

- Carola Lund, enhetschef, Stadsfastigheter, serviceförvaltningen (adjungerad)

- Gunnar Ericson, senior advisor, stadskontoret (adjungerad)

- Iris Müller-Westermann, museichef, Moderna Museet Malmö (adjungerad)