Rapporter om bostadsförsörjningen i Malmö

Här finns alla aktuella rapporter om bostadsförsörjningen i Malmö stad. Äldre rapporter finner du under respektive rubrik.

Aktuella rapporter

Lägesrapport

Lägesrapport

Lägesrapporten görs en gång per år och syftar till att följa upp och analysera bostadsmarknadsläget samt redovisa hur kommunen arbetar med att uppfylla de bostadspolitiska mål som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Utöver uppföljningar behandlar rapporten i år bostadsbyggande, bostadssituationen för några grupper på bostadsmarknaden, regionala frågor samt nya förutsättningar för planering i Malmö. 

Tertialrapport

Kvartalsrapport

Tertialrapporten görs tre gånger per år och syftar till att visa hur mycket bostäder och var i staden det planeras att bygga.

Rapporten redovisar detaljplaner och bygglov som avser nya bostäder, både nybyggnad och ändringar till bostad, samt hur många lägenheter och småhus  dessa avser.

Planlägesrapport

Planlägesrapport

Planlägesrapporten görs två gånger per år och syftar till att skapa bättre framförhållning för, var i staden och hur mycket bostäder, som planeras byggas framöver.

Rapporten redovisar pågående detaljplaner med bostadsändamål, och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

  

Övriga äldre rapporter om bostadsbyggande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Rapport om boendesociala frågor.pdf
Utbyggnadsplan för Malmö 2006-2009.pdf

  

Handlingsplan för ökat bostadsbyggande

Handlingsprogram för ökat bostadsbyggande

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2009 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan för ett väsentligt ökat bostadsbyggande i Malmö.

Uppdraget resulterade i rapporten Handlingsplan för väsentligt ökat bostadsbyggande som presenterar konkreta förslag inom ramen för bl a taxe-och avgiftspolitik, som markägare, utformning av detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal samt markanvisningsavtal för att väsentligt kunna öka bostadsbyggandet. Handlingsplanen följs upp i Lägesrapport 2011.

Rapporten finns under Aktuella rapporter.