Tillstånd miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen eller miljödomstolen beslutar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ett tillstånd gäller normalt tillsvidare, det vill säga tills dess det återkallas av myndigheten.

Det är länsstyrelsen eller miljödomstolen som beslutar om tillstånd enligt miljöbalken. Det är bara tillståndsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen eller miljödomstolen som kan återkalla eller ändra ett tillstånd.
 
Tillståndet skyddar i princip tillståndshavaren från nya eller strängare krav från den myndighet som bedriver tillsynen (kontrollen). Det är oftast miljöförvaltningen som har den uppgiften. Detta gäller för de frågor som prövats då tillståndet beslutades. Miljöförvaltningen kan inte ställa hårdare krav än de krav som finns i tillståndets villkor.

Miljöförvaltningen har dock en skyldighet att bedöma om gällande tillstånd och villkor behöver omprövas, och i så fall meddela det till tillståndsmyndigheten. Kommunen har också i vissa fall möjlighet att ansöka om omprövning.

Exempel på villkor
Ett vanligt villkor är krav på buller från verksamheten. Ofta är kraven så att bullervärdet (ett värde som säger hur högt det får bullra) ska klaras vid närmaste bostad. Om det skulle vara så att bostäder i efterhand byggs närmare företaget betyder detta i praktiken att företagets krav på buller blir hårdare. Detta eftersom bullervillkoret måste uppfyllas också vid de nya bostäderna.

Miljöförvaltningen anser inte att det är lämpligt att blanda industrier (verksamheter med risk för störningar) och bostäder inom samma område. I Malmö stad är det Stadsbyggnadskontoret som planerar hur det byggs i Malmö. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och bygganmälan.

Före beslut får dock miljöförvaltningen planer och en del bygglov på remiss för att Miljönämnden sedan ska kunna yttra sig och komma med synpunkter på miljöaspekterna i byggandet.

Upphävande av tillstånd
Om ett tillstånd enligt miljöbalken ska upphävas helt eller delvis så måste det till speciella skäl (miljöbalken 24:3). Där finns nio olika punkter för när ett tillstånd kan upphävas.

Omprövning av tillstånd
När det gäller omprövning av tillstånd enligt miljöbalken, så kan det ske endast i de speciella fall som finns i 24:5 miljöbalken. Vid omprövning kan Länsstyrelsen eller Miljödomstolen, som beslutar om tillstånd, meddela nya villkor, ändra eller upphäva enskilda villkor i tillståndet. De kan också ompröva bestämmelsen om produktionsmängd eller verksamhetens omfattning.

Tillsyn på företag med tillstånd enligt miljöbalken
Miljöförvaltningen har tillsyn på de flesta tillståndspliktiga företag i Malmö stad. Detta innebär bland annat att vi kontrollerar de rutiner och den övervakning företaget har för att garantera att de uppfyller sitt tillstånd och de villkor de har.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-08-14 11:50