Foto: Förpackning och tidningsinsamlingen

Producentansvar

Lagstiftningen säger att den som producerar eller för in en förpackning eller produkt till Sverige är ansvarig för att den återvinns när den är uttjänt.

För det här syftet har det skapats organisationer som samlar in uttjänta förpackningar och produkter. Det betyder att det inte automatiskt är försäljarens ansvar att en förpackning eller produkt återvinns.

Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Det är många som känner till att flaskor och burkar med läsk och vatten ingår i återvinningen men producentansvaret gäller även papper, elektriska artiklar, glödlampor, däck och bilar.

Nationella resultat

Totala återvinningen (material- och energiutnyttjande) för samtliga förpackningsslag för år 2008 låg på 81 procent. Återvinningen är högst för glasförpackningar (94 procent).

Det nationella målet är att producenterna ska samla in och materialutnyttja 65 procents av förpackningarna av papper, papp, kartong och wellpapp. Det gäller från och med 1 januari 2006. Detta är ett mål som producenterna klarar med marginal. Materialutnyttjande för gruppen var 74 procent under 2008 och 73 procent under 2007.

Återvinningen av förpackningar av metall nådde inte upp till vårt nationella mål på 70 procent materialutnyttjande (3 procentenheter fattas).

År 2008 återanvändes eller återvanns 91 procent av skrotbilarnas vikt, vilket betyder att målet i förordningen om producentansvar för bilar nåddes. Återvinningsgraden för däck beräknas till cirka 97 procent.

Producenterna samlade in 16,5 kilo elavfall per innevånare under 2008 och är ett mycket högt resultat jämfört med många andra EU-länder.

Senast ändrad: 2017-01-02 15:06