Vad ska en anmälan enligt Attefallsreglerna innehålla?

Förändringar i plan- och bygglagen

Den 2 juli 2014 sker förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de flesta fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar bygga. Läs mer på denna länken om de nya åtgärder (Attefallshusreglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men som är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden.

Ansökan skall innehålla:

Undertecknad ansökningsblankett i 1 exemplar. 1 omgång fackmässiga ritningar i minst A3 format, nedvikta till A4-format.

Checklista för en fackmässig ritning

Vi ställer krav på att de handlingar du lämnar in är fackmannamässigt utförda. Har du svårt att göra detta själv måste du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Ritningarna skall vara i minst A3-format. Det ska tydligt framgå på ritningen vad ansökan avser, och vad som är befintligt.

Ritningarna skall ha ett ritningshuvud där fastighetsbeteckning, adress, ärendemening, datum, skala, numrering samt vem som upprättat ritningen är angivet.

Material- och kulör skall anges för samtliga byggnadsdelar. Det skall tydligt framgå vad som förändras.

Ritningarna skall vara i svart/vitt och får ej innehålla markeringar eller annat med färg.

Ritningar som skall inlämnas:

  • Konstruktions-/systemritning. Lämplig skal 1:50
  • Måttsatt situationsplan grundad på nybyggnadskarta karttyp B beställ här. Lämplig skala är 1:400. OBS! om placeringen är närmare än 4,5 meter till tomtgräns skall ritningen vara påskriven av berörd granne/-ar.
  • Fasader med angiven taknockshöjd, plan och sektion. Lämplig skala är 1:100.
  • Eventuella detaljer. Lämplig skala 1:20.

Blanketter

Anmälanblankett finns att ladda ned från Blanketter & Tjänster under rubriken Bo & Bygga och blanketten ”Anmälan för ej bygglovpliktig åtgärd”. Använd helst Word-filen (.doc) då dessa är ifyllningsbara på skärmen.

Skicka din ansökan/anmälan till:
Stadsbyggnadskontoret 205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-13 13:01