Nya åtgärder (Attefallshus-reglerna) som kan genomföras utan krav på bygglov men som är ANMÄLNINGSPLIKTIGT till Stadsbyggnadsnämnden

De nya reglerna gäller enbart för en- och tvåbostadshus och kräver att du gör en anmälan och får ett startbesked från Stadsbyggnads-nämnden.

Observera att reglerna inte gäller för en- och tvåbostadshus som omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Följande åtgärder omfattas av lagändringen:

  • Uppföra en fristående komplementbyggnad/bostad på maximalt 25 m² med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter. Om placering sker närmare tomtgräns krävs ett godkännande från dina grannar.

  • Uppföra en tillbyggnad på sin huvudbyggnad på maximalt 15 m² med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter. Om placering sker närmare tomtgräns krävs ett godkännande från dina grannar.

  • För enbostadshus låta inreda ytterligare en bostad.

  • Låta uppföra maximalt 2 st takkupor (s.k. enfackstakkupor där ingen ändring sker av bärande konstruktion). Denna åtgärd kräver ingen teknisk anmälan.

Kontakta alltid stadsbyggnadskontoret vid tveksamheter om din åtgärd kräver bygglov eller inte.

De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2014.
Vad ska en anmälan enligt Attefallshusreglerna innehålla?


Byggfelsförsäkringen avskaffas

Från och med den 1 juni 2014 krävs inte längre att man tecknar en byggfelsförsäkring för att få börja bygga ett bostadshus. Däremot krävs även i fortsättningen att man har ett så kallat färdigställandeskydd.

Bostäder åt unga och studenter

Riksdagen har beslutat om ändringar i plan- och bygglagen som innebär att:

  • Det blir möjligt att bygga små lägenheter på vindar utan krav på att
    de ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller
    orienteringsförmåga.

Boverkets byggregler (BBR) ändras samtidigt så att det blir möjligt att
få bygglov för mindre bostäder än idag, särskilt om det är fråga om
studentbostäder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014.
Information på regeringens hemsida

Utökad tid för tidsbegränsade bygglov

Tidsbegränsat bygglov kan ges för en period av femton år (idag tio år).

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014 (ingår i samma proposition som "Bostäder åt unga och studenter").

Senast ändrad: 2017-01-23 13:27