Regler för bygglov, detaljplaner och taxan

Ska du bygga nytt eller bygga till? Detta behöver du veta om bygglov, detaljplaner, avgifter och taxan enligt gällande lagstiftning.

Bygglovprocessen från 2 maj 2011

 • Bygglovshanteringen består idag av en process som tittar på ansökans helhet dvs. överensstämmelse mot gällande detaljplan, arkitektoniskt utförande, byggnationens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, och byggnadstekniska frågor inför och i samband med byggnationen.
 • Innan ansökan om bygglov ska kommunen, om sökanden begär det, i ett så kallat villkorsbesked i förväg kunna redogöra för vilka villkor som kan komma att gälla i ett bygglov.
 • Den som har ansökt om bygglov ska kunna få ett beslut inom tio veckor. Tiden börjar räknas från det att fullständiga ansökningshandlingar har kommit in till stadsbyggnadsnämnden. Kommunen har möjlighet att begära förlängd handläggningstid med ytterligare 10 veckor beroende på ärendets förutsättningar.
 • Beslut om lov och förhandsbesked vinner laga kraft efter att överklagningstiden passerat och ingen överklagan inkommit.
 • När ett bygglov meddelats får byggnadsarbetena inte påbörjas innan byggherren har fått ett startbesked. Efter påbörjat byggarbete ska kommunen en gång under arbets gång besöka byggarbetsplatsen för att förvissa sig om att beslutade villkor i bygglovet eller startbeskedet följs. När byggnaden är färdig får den i princip inte tas i anspråk innan ett slutbesked har meddelats.
 • Tänk på att byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller alla de krav som ställs på utformning, säkerhet och övriga krav som förenats med beviljat bygglov. Kommunens roll är att se till att byggherren gör det som han eller hon ska enligt lagen.


Detaljplaner från 2 maj 2011

 • Den som tänker vidta en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas kan ställa krav på att kommunen ska ge ett besked om en detaljplan kommer att tas fram eller inte. Ett sådant besked kallas planbesked och ska ges inom fyra månader.
 • Begreppet fastighetsplan finns inte längre utan tomtindelningarna regleras direkt i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Gamla fastighetsplaner har blivit fastighetsindelningsbestämmelser i de äldre detaljplanerna.
 • I framtagandet av nya detaljplaner ska kommunen även beakta klimatproblematiken.
 • Kommunen kan också i detaljplanen bestämma att bygglov till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning får ges under förutsättning att viss skyddsåtgärd först vidtas, till exempel sanering av förorenad mark.


Avgifter och taxa från 2 maj 2011

 • Stadsbyggnadsnämnden tar ut avgift för handläggningsprocesser, prövningsprocesser och kontrollprocessen.
 • Stadsbyggnadsnämnden tar ut avgift för beskeden som till exempel planbesked, förhandsbesked och ingripandebesked.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-13 13:03