Teknisk byggprocess

Här finner du information om byggåtgärder som kan kräva anmälan. Alla blanketter finner du i menyn Blanketter & tjänster.

Tekniskt samråd/Bygganmälan

När du söker bygglov efter den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att du inte behöver lämna in en separat bygganmälan i samband med en bygglovsansökan. Istället kommer det att hållas tekniskt samråd direkt efter att bygglov beviljats. För mer information gå vidare till Bygglov. För byggåtgärd som inte är bygglovspliktig införs krav på anmälan, läs mer under rubriken Anmälanpliktig åtgärd längre ner på sidas.

För ärenden som har lämnats in före den 2 maj 2011 tillämpas reglerna enligt den gamla plan- och bygglagen. Detta innebär bland annat att innan byggarbetena påbörjas ska bygglov vara beviljat och en bygganmälan inlämnad. Bygganmälan som kopplas till villkor i ett bygglovsärende ska lämnas in minst tre veckor innan planerad byggstart. I de flesta fall behövs även en kontrollplan samt uppgifter om byggherrens kvalitetsansvarig.
Bygganmälan behövs när du avser att:

 • Uppföra eller bygga till en byggnad
 • Uppföra/anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar
 • Utföra ändring i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs
 • Planlösningen ändras så att utrymningsvägar eller brandcellsindelning påverkas
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation eller vatten- och avlopp (även på tomt)
 • Underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser

En bygganmälan upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom
två år.


Anmälanpliktig åtgärd/Rivningsanmälan

För ärenden inkomna efter 2 maj 2011:
För byggåtgärd som inte är bygglovspliktig kan det krävas en anmälan.

Åtgärder som det krävs en anmälan för kan vara:

 • Väsentlig ändring av byggnadens planlösning
 • Ändring av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
 • En installation eller väsentligt ändra hiss, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation eller vatten- och avloppsinstallationer(stambyte)
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • Underhålla värdefull byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Rivning av en byggnad eller del av byggnad som inte kräver rivningslov.

För en byggåtgärd som kräver anmälanbehövs normalt alltid en kontrollansvarig, tekniskt samråd, startbesked och ett slutbesked.

Ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år.

Behöver du hjälp med din Anmälan eller har frågor kontakta vår kunddisk.

Obs! Nedanstående information gäller för rivningslovärenden inlämnade före 2 maj 2011.
Oberoende om åtgärden är rivningslovspliktig eller inte, ska man minst tre veckor före byggstart göra en rivningsanmälan.

Rivningsanmälan:

 • Riva byggnad

Innan rivning påbörjas ska det finnas en godkänd rivningsplan.

En rivningsanmälan upphör att gälla om arbetet inte påbörjats
inom två år.


Senast ändrad: 2017-12-13 13:02