Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vad innebär OVK?
Sedan 1991 finns det en förordning som innebär att funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, i byggnader ska utföras. Av reglerna framgår hur funktionskontrollen går till. Det är byggnadens ägare ska se till att den görs.

 
Syftet är bland annat att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och vid en besiktning kontrollera hur ventilationsanläggningen sköts och fungerar. Funktionskontroll ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, en första besiktning, eller vid en ombyggnad som även omfattat ventilationssystemet. Befintliga byggnader ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar.

 
Från 2 maj 2011 gäller delvis nya OVK-regler. Den nya Plan- och bygglagen(SFS 2010:900) och den nya plan- och byggförordningen(SFS 2011:338) som träder i kraft den 2 maj 2011 innebär att den tidigare förordningen (SFS 1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem upphör. Boverket har utarbetat en ny föreskrift(BFS 2011:16) och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter. Enligt den nya PBL ska en funktionskontrollant alltid vara certifierad och någon "övergångsregel" för detta har inte införs i föreskrifterna.

 
När ska OVK-reglerna tillämpas?
Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om när och hur en ventilationskontroll ska gå till. En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning ur frånluften är undantagna från besiktningskravet, såväl första besiktning som återkommande besiktning. Undantagna är också vissa jordbruksbyggnader och industribyggnader.
Med en- och tvåbostadshus avses bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus.

Återkommande OVK-besiktning ska ske enligt nedan med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem som finns:

Typ av byggnadBesiktningsintervall
1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år
  
Förklaringar: FT=mekanisk från- och tilluftsventilation, F=frånluftsventilation, S=självdragsventilation  
FX och FTX avser F- och FT-ventilation med system för värmeåtervinning ur frånluften. 

Besiktning ska ske inom föreskrivet intervall. Om besiktning utförs senare än vad intervallet säger kommer tiden för nästa återkommande besiktning räknas från när den skulle ha utförts. Observera att en- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning. Däremot ska nybyggda villor med FX-, FT- eller FTX-ventilation göra en förstabesiktning.

 
Vem gör funktionskontrollen — OVK besiktningen?
Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant och är godkänd enligt de certifieringskrav som Boverket meddelat. Det finns två olika behörigheter beroende på byggnadernas komplexitet. En lista på certifierade funktionskontrollanter finns på Boverkets webbsida.

 
Behörighet N
Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

Behörighet K
Alla typer av ventilationssystem.

 
Vid varje besiktning ska protokoll föras. I protokollet ska antecknas resultatet av kontrollen, godkända system eller ej godkända system, och de påpekande som framkommit vid besiktningen. Funktionskontrollanten ska skicka in ett protokoll till stadsbyggnadskontoret med tillhörande luftflödesprotokoll och eventuella åtgärdsförslag för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet. Om det i besiktningsprotokollet framgår anmärkningar, ska byggandens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade brister. Är ett system inte godkänt erfordras ombesiktning och nytt protokoll sänds till stadsbyggnadskontoret.

 
Kontrollanten ska utfärda ett intyg som byggnadens ägare ska anslå på väl synlig plats i byggnaden. Av intyget ska framgå vad ventilationssystemet betjänar, datum för genomförd besiktning och nästa ordinarie besiktning eller i vissa fall datum då ombesiktning senast ska ske.

 
Lagar, regler mm
Läs mer om vad som gäller för funktionskontroll och OVK-besiktning på Boverkets hemsida — www.boverket.se

 
Tillsyn
Stadsbyggnadskontoret har ansvar för kommunens tillsyn och ska övervaka att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter avhjälpa påtalade brister kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren vidta åtgärder.

 
Kontakt
OVK-handläggare
Stadsbyggandskontoret, 205 80 Malmö, tel 040-34 22 73

 

 

Senast ändrad: 2014-10-01 18:06