BiodiverCity - Om grön innovation i det urbana rummet

Slutkonferens 22-23 november 2017

Boka redan nu 22-23 november 2017 för en intressant slutkonferens för BiodiverCity-projektet, där vi delar med oss av alla erfarenheter vi gjort då vi skapat biologisk mångfald och en rad andra nyttor! Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av modern stadsplanering, byggande och utveckling med hållbarhet i fokus. Har du frågor, kontakta projektledare Annika Kruuse (kontaktuppgifter nedan).

BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Arbetet inom projektet BiodiverCity genomförs i tre steg. Just nu pågår steg 3, vilket bland annat innehåller spridning till övriga branschen genom seminarie-, utbildnings- och utställningsverksamhet. Det innehåller även kommersialisering av gröna lösningar och en del utveckling av gröna lösningar liknande dem i steg 2.

Steg 3 innebär även att sammanställa lärdomar från steg 2. Detta kommer att samlas i en handbok som ska rikta sig till beställare, leverantörer och entreprenörer. Handboken kommer underlätta vid beställning och installation av urban grönska. Ett av målen är att sprida kunskap om att grönska i staden kan byggas på nya sätt och också visa hur dessa lösningar kan realiseras.

Projektet kommer att avslutas med en slutkonferens den 22-23 november 2017 i Malmö. Konferensen kommer bland annat innehålla spridning av den kunskap och erfarenhet som projektet samlat på sig, samt studiebesök till några av projektplatserna. Mer information och anmälan kommer längre fram.

Steg 1 och steg 2

Steg 1 innebar förstudier och steg 2 innebar praktiskt arbete under två år. Detta arbete genomfördes i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer.

Under steg 2 togs det fram olika case som testar nya sätt att öka stadens biologiska mångfald, förbättrar förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster och utnyttjar stadens grönska i ett aktivt hälsoarbete. Detta gjordes genom gröna innovationer i sex olika produktgrupper:

Ladda ner en mall för upprättande av skötselplan för biodiversa vegetationsytor, framtagen av White Arkitekter, Markkompaniet och SLU


Ladda ner projektbroschyren med information om samtliga case inom steg 2 av projektet


Ladda ner skriften "Att gynna dagfjärilar i Malmö" - framtagen under projektet
Ladda ner SLU:s utvärdering "Fjärilar och humlor i grönstrukturer i Malmö - en utvärdering inom Vinnova-projektet BiodiverCity (fas 3)"


Läs mer om projektet i Stadsbyggnad

Läs mer om projektet i Vårt Malmö (sid 6-7)

Partners och finansiering

Steg 2

Diligentia, Skanska, Watreco, IVL, Scandinavian Green Roof Institute, Peab, MKB, White, Sydväst, Hauschild+Siegel, SLU, Briggen, ByggVesta, Markkompaniet, Region Skåne

Steg 3

Ambius, Byggros, Ekologigruppen, Hauschild+Siegel, IVL, Malmö stad, Melica, MKB, MORF, Scandinavian green roof institute, Sustainable business hub, SLU, Stadex, Sydväst, Tyréns, Vinnova, WSP, White.

Projektet är delvis finansierat med bidrag ur Vinnovas program "Utmaningsdriven innovation" samt av EUs regionala utvecklingsfond.

         

Senast ändrad: 2017-04-19 10:44