Gröna tak

De gröna takens olika substrat och växter väljs för att gynna den biologiska mångfalden. Inga moss-sedummattor, men rika biotoper med plats för både växter och djur.

Här under hittar du en kort information om vad respektive partner gjort/planerat att göra i sina case.

ByggVesta

ByggVesta har anlagt ett grönt tak på sitt flerbostadshus Klippern i Västra Hamnen. På biotoptaket varvas klassikt sedumtak med ruderatväxter som blåeld, färgkulla och backtimjan, planterade och sådda på ängskullar. Kullarna är placerade så att byggnadskonstruktionen ska tåla den extra belastningen som den tjockare substratjorden utgör. Målet har varit att återskapa en biotop som kan antas ha funnits på platsen innan huset byggdes och samtidigt tillföra ett estetiskt värde.
ByggVestas rapport

Diligentia

Diligentia AB försåg ett äldreboende i området Masthusen i Västra Hamnen med ett grönt tak.
Diligentias rapport

Gröna tak-institutet

Gröna tak-institutet har anlagt tre typer av gröna tak under BiodiverCitys steg 2. Två av taken är anlagda på Augustenborgs botaniska takträdgård, och det tredje taket är ett biodiversitetstak som är anlagt i Ekostaden Augustenborg.
Gröna tak-institutets rapport

Hauschield+Siegel

Inom BiodiverCitys steg 3 ingår OhBoy i Västra Hamnen. På byggnadens tak testas möjligheten att genom att använda sig av vattentät betong skapa framtidens våtmarkstak för både insekter och växter.
Hauschild+Siegels projektbeskrivning

Malmö stad

Serviceförvaltningen genomförde en innovationsupphandling av ett grönt tak på Södervärnskolan.
Serviceförvaltningens rapport

MKB

MKB deltar med Koggen och kvarter Sofia i BiodiverCity. Koggen var med i steg 2 och kvarter Sofia är med i steg 3.

I kvarter Koggen (steg 2) var tanken är att utnyttja de platta otillgängliga taken till något som både gynnar Malmös biodiversitet samt tillför ett förhöjt estetiskt värde.
MKB:s rapport

I kvarter Sofia kommer gröna tak att införas (steg 3 av BiodiverCity), för att få en bättre dagvattenhantering, bättre luftkvalitet, ökad attraktivitet och ökad biologisk mångfald. Solceller kommer också att användas. 
MKB:s projektbeskrivning

Skanska 

Skanska anlade tre gröna tak på sina kontorshus Klipporna ute i Hyllie.
Skanskas rapport


Senast ändrad: 2017-03-06 09:09