Urbana biotoper

Urbana biotoper innebär gröna ytor som bildar en lättskött och vacker enhet. Växterna har en långsiktigt hållbar relation med marken och många olika djur kan hitta föda och boplatser här.

Här under hittar du en kort information om vad respektive partner gjort/planerat att göra i sina case.

Hauschild+Siegel

Hauschild-Siegel har två två delprojekt inom BiodiverCity - dels en test av dagvattenhantering och dels med byggnaden Ohboy, där urbana biotoper, gröna fasader och gröna tak testas. 

Lösningen för dagvattenhantering utgörs av en fuktbiotop bestående av vattenväxter som har placerats under galler. Biotopen är anlagd på en innergård ute i Västra Hamnen och bidrar till att dagvattnet fördröjs och kan tas omhand.
Hauschild+Siegels rapport

OhBoy ingår som i BiodiverCitys steg 3. I markplan finns intensiv grönska på en förhållandevis liten yta. Hotellägenheterna nås från egna entréer direkt från gård respektive gata. Markytan framför dessa entréer genomförs som en multifunktionell yta som både är genomsläpplig för att ta hand om visst dagvatten samt möjliggör både plantering och möblering med t.ex. cykelställ eller sittplatser.
Hauschild+Siegels projektbeskrivning

Malmö stad

Malmö stads gatukontor har anlagt en urban biotop i Varvsparken i Västra hamnen. Utmaningen bestod i att ta fram en skogslik biotop som ska ge en känsla av att ha vuxit fram under en längre tid.
Gatukontorets rapport

Serviceförvaltningen har arbetat med urbana biotoper för att främja lärande och utomhuspedagogik vid Bäckens förskola i Tygelsjö.
Serviceförvaltningens rapport

MKB

MKB är med i BiodiverCity med tre olika delprojekt - Koggen, Holma och Augustenborg. Koggen avslutades under steg två och de två andra pågår just nu (steg 3).

Tanken med Koggens skuggtåliga innergård var att den ska skapa en långsiktigt hållbar biotop som gynnar den biologiska mångfalden.
MKB:s rapport

MKB vill förbättra den urbana miljön i Holma genom olika aktiviteter inom ramen för BiodiverCity: Mångfaldstorn, raingarden, ruderatmark och insatser på förskolegårdar till exempel. Detta sker inom BiodiverCitys steg 3. MKB vill dessutom utveckla Ekostaden Augustenborg med nya gröna lösningar. I BiodiverCitys steg 3 kommer de bland annat att ta fram en strategi för utveckling av biologisk mångfald och en kompletteringsplan för växter.
MKB:s projektbeskrivning

Skanska 

På Klipporna i Hyllie förser Skanska husen ska förses med urbana biotoper.
Skanskas rapport


Senast ändrad: 2017-03-06 15:52