Senast uppdaterad 2017-10-09 15:24.

Luften vid Nobelvägen och Hornsgatan kartlagd

Malmö stads miljöförvaltning har mätt luftkvaliteten vid Nobelvägen och Hornsgatan. Uppmätta partikelhalter var långt under gällande gränsvärden, men kvävedioxidhalterna var förvånansvärt höga. Ett av skälen till detta var flera episoder med intransport av förorenad luft, men det måste förstås följas upp noggrant.

Under maj 2016-mars 2017 har luftkvalitetsmätning genomförts vid Nobelvägen och Hornsgatan. Fokus har legat på luftkvaliteten i gaturummen vid Nobelvägen och Hornsgatan. Det kan konstateras att uppmätta partikelhalter var långt under gällande gränsvärden trots intensiv trafik, men att kvävedioxidhalterna var förvånansvärt höga.

Under mätperioden var uppmätta kvävedioxidhalter precis under gränsvärdet. Ett av skälen till de höga halterna var flera episoder med intransport av förorenad luft under mätperioden, vilket också konstaterades på andra mätstationer. Detta måste följas upp eftersom det finns indikationer på en ökad trafik de senaste åren.

I vårt historiska arkiv ser vi att det gjordes motsvarande mätning 1972 och en grov jämförelse visar att uppmätta kväveoxidhalter i dag är ungefär en tredjedel av 1972 års. En annan intressant notering var att de officiella utsläppsfaktorerna för kväveoxider från trafiken tycks underskattas med 20 procent. Detta har vi sett tidigare, utifrån modelleringar och mätningar.