Senast uppdaterad 2016-12-08 08:14.

Bättre luft vid motorvägen

Under 2016 har luftkvaliteten mätts invid motorvägen E6, öster om Tygelsjö i Malmös södra delar. Sedan senaste mätningen (2006) har luftkvaliteten förbättras med cirka 20 procent.

Malmö stad mäter luftkvaliteten i staden kontinuerligt för att säkerställa att vi har en hälsosam stadsmiljö och inte överskrider miljökvalitetsnormerna.

Under våren 2016 har en uppföljande mätning av luftkvalitetn intill motorvägen vid Tygelsjö gjorts och glädjande nog har luftkvaliteten förbättrats där. Kväveoxidhalterna som sjunkit med cirka 20 procent jämfört med tidigare mätning (år 2006).

De högsta kvävedioxidhalterna uppmättes 10 meter öster om motorvägen, men halterna var glädjande nog under 50 procent av miljökvalitetsnormen, och i likhet med miljömålet. Och detta trots en ökad trafik på motorvägen. Sedan 2006 har trafiken ökat med cirka 4 000 fordon per dygn till cirka 36 000 fordon per dygn.