Verksamheter med anmälningsplikt

Anmälan måste göras till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. Det är reglerna som finns i paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  (1998:899) som styr anmälningsplikten

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljönämnden ska, enligt förordning om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259), en sanktionsavgift betalas.

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av miljöförvaltningen. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

I Malmö är det miljöförvaltningen som har den kommunala tillsynen över samtliga av ovanstående verksamheter.

Genom att du anmäler din verksamhet får miljöförvaltningen, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Anmälningsplikten är lagstadgad: 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

En väl inredd lokal, god hygien och egenkontroll samt kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. På dessa sidor kan du läsa mer om bland annat detta.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Det år du betalar anmälningsavgift tas ingen avgift ut för tillsyn. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Här hittar du hur mycket avgifterna/taxorna är.

Senast ändrad: 2017-12-05 09:49