Foto: Anders Ekström.

Materialsortering vid renovering och rivning

Byggarbete, renovering och rivning ger flera olika typer av avfall. Det är viktigt att sortera ut och särbehandla flera av dessa. Här kan du som är byggherre, fastighetsägare, entreprenör, konsult eller avfallsbolag i Malmö få information om miljöbalkens regler som handlar om avfallshantering utifrån skyddet av den yttre miljön. Arbetmiljöfrågor ingår inte i detta.

En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial är att farligt avfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort och tas omhand på ett bra sätt och i en god arbetsmiljö. Utsortering måste därför enligt miljöbalken göras av:

  • farligt avfall
  • elavfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt. De olika sätten på vilket avfallet ska hanteras prioriteras enligt följande:

1. återanvändning
2. materialanvändning
3. energiåtervinning.

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.
 
Miljöbalken ställer också krav på utsortering av:

  • brännbart avfall (Avfallsförordningen (2011:927))
  • förpackningar (Förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar)

Enligt miljöbalkens hänsynsregler är dessutom en verksamhetsutövare skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att man så långt det är möjligt ska sortera ut material som går att återanvända eller materialåtervinna som till exempel metaller.
 
Varje renoverings- och rivningsprojekt är unikt. Det är inte säkert att alla avfallsslag som hanteras vid rivning finns listade här. Lokala och regionala möjligheter och skillnader kan också ha betydelse för hur vissa avfallsslag sorteras och hanteras. Val av avfallskod beror på avfallets ursprung och dess egenskaper. Avfallskoderna som anges ska därför ses som exempel på koder och de utgår från miljöförvaltningens bedömning av hur avfallet bör klassas och hanteras.

Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras och tas omhand på ett korrekt sätt. För en bra hantering kan det krävas hjälp av specialister för till exempel materialinventering, sanering, rivning och källsortering.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2013-01-30 13:00