Hållbar upphandling

Inom området hållbar upphandling arbetar Malmö stad med följande fokusområden:

  • Miljökrav och sociala/etiska villkor används i alla upphandlingar där så är möjligt.
  • Ekologiskt och etiskt certifierade produkter är första handsvalet vid inköp.
  • De krav som ställs ska säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling och bland annat syfta till att uppnå målen i Malmös miljöprogram och de åtaganden som gjorts i enlighet med certifieringen av Malmö som Fairtrade City.
  • Krav ställs på leverantörernas arbetsgivar- och underleverantörsansvar.
  • Krav ställs på skyldigheter att betala skatter och avgifter, uppfyllande av ekonomiska skyldigheter såsom skatter och avgifter.

Hållbara inköp

Den utveckling och uppföljning som sker under avtalsperioden utgör också en betydande del av vilka krav och villkor som ställs på miljö och sociala hänsyn.

För att underlätta förstahandsvalet av miljövänliga eller etiskt märkta produkter finns produkterna tydligt markerade i vårt e-handelsystem.

För att ytterligare ge beställarna möjlighet att göra hållbara inköp har vi tagit fram en s.k. grön inköpsguide.

Dialog med leverantörerna och information/utbildning till beställarna om avtalens sortiment är också en viktig del av arbetet.

Miljökrav

​I våra ramavtalsupphandlingar ställs miljökrav på produktområden där så är möjligt.

Kraven kan avse uteslutning av vissa kemiska ämnen, metaller eller plaster, hållbart skogsbruk, minskad vatten- och energiförbrukning, ekologiska certifieringar, miljö- och kravmärkningar, hållbart fiske, produkters livslängd samt logistiklösningar och fordonskrav för minskade utsläpp vid transporter.

Sociala och etiska villkor

I Malmö stad upphandlar vi med användning av sociala och etiska villkor i alla upphandlingar där så är möjligt. Det innebär att vi tar socialt ansvar i vår verksamhet och arbetar för att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls vid produktion och tjänsteutförande av det som köps in.

Förutom de sociala och etiska krav som är ställda direkt på upphandlade varor och tjänster, såsom etisk certifiering, arbetar kommunen även med att säkerställa att leverantören tar sitt arbetsgivaransvar för de anställda och reglerar villkor om antidiskriminering.

För att säkra att kommunens ramavtalsleverantörer arbetar med sociala och etiska hänsyn i sin produktion, ställs det inom olika ramavtalsområden krav på att de ska anta en uppförandekod.

Vi bedriver även ett aktivt etiskt uppföljningsarbete genom att ha ett ramavtal för "Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav". Varje år inspekteras ett antal ramavtalsleverantörer för att granska om de bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Effekter av hållbar upphandling

Upphandlingar med miljöfokus kan i längden ge effekter som exempelvis stimulerar lägre priser på miljövänliga produkter, utfastning av farliga ämnen, bättre miljö och tekniska innovationer.

Den miljöanpassade upphandlingen är också viktig för att säkerställa hantering av våra gemensamma skattemedel ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv.

Etiska villkor i upphandlingar och användling av uppförandekod bidrar till bättre arbetsförhållanden för arbetskraft som producerar och utför de varor och tjänster som kommunen köper.

Den offentliga upphandlingen har genom sin köpkraft goda möjligheter att påverka marknaden. Genom att ställa krav som syftar till att förbättra miljön och goda villkor i arbetslivet bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetslyftet - hållbar upphandling till en ny nivå

Med Hållbarhetslyftet kommer vårt arbete med hållbar upphandling att trappas upp ytterligare. Hållbar upphandling innebär bland annat att vi i våra upphandlingar verkar för bättre arbetsvillkor och ökad sysselsättning på arbetsmarknaden. Det innebär också hänsyn till vår miljö och hälsa.

Senast ändrad: 2016-03-14 12:20