Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Enligt skollagen får kommunen ta ut en avgift för barn som går i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Avgiftsgrundande inkomst

Som den avgiftsgrundande inkomst räknas den sammanlagda skattepliktiga månadsinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört.

Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt. Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala maxavgiften.

Om din verkliga inkomst blir högre än du angett kan du få betala tilläggsavgift i efterhand.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön
 • föräldrapenning
 • pension
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning (A-kassa)

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • Studiemedel (bidrag och lån)

Antal barn i omsorg samtidigt

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För det fjärde barnet som samtidigt är inskrivet betalar du ingen avgift. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. Det är med andra ord det äldsta barnet som du inte betalar avgift för om du har fler än tre barn i omsorg samtidigt.

Maxtaxa för 2017

Maxtaxa på barnomsorgsavgifter innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 45 390 kronor eller mer i månaden före skatt.

Maxtaxan för förskoleplats är: 

 • 1 362 kronor i månaden för det första barnet
 • 908 kronor i månaden för det andra barnet
 • 454 kronor i månaden för det tredje barnet

Maxtaxan för fritidshemsplats är: 

 • 908 kronor i månaden för det första barnet
 • 454 kronor i månaden för det andra barnet
 • 454 kronor för det tredje barnet.

Om din avgiftsgrundande inkomst (se ovan) är under 45 390 beräknas din avgift i olika procentsatser.

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Skolverket fastställer årligen nivåerna för inkomsttaket och avgifterna. Nya belopp gäller från den 1 januari varje år.

Se: Avgifter för förskola och fritidshem

Gör inkomstanmälan för barnomsorg

I samband med att ditt barn börjar i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska du fylla i blanketten "inkomstanmälan för barnomsorg" och skicka in den till Debiteringen.

Om du inte gör en inkomstanmälan kommer du automatisk få betala maxtaxa för ditt barn.