Frågor och svar kring förskola

Synpunkter och klagomål

Söka förskola

Köregler

Avstånd

Flytt

Avgifter och fakturor

Föräldraledig och arbetssökande

Utbyggnad

Kvalitetsarbetet

Vem vänder jag mig till om jag vill lämna synpunkter eller har frågor om mitt barns förskola?

Är det något som rör ditt barns förskolevistelse så prata i första hand med personalen eller förskolechefen på förskolan. Om du vill prata med en person på högre chefsnivå så har varje förskola även en ansvarig utbildningschef som du kan vända dig till. Det finns fem utbildningschefer som ansvarar för mer övergripande styrning och ledning för förskolorna. Utbildningsområden och kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan alltid lämna in din synpunkt eller ett klagomål skriftligt via hemsidan.

När kan jag tidigast ansöka om barnomsorg?

När du vet vilket datum du/ni är i behov av en förskoleplats kan du ansöka om förskoleplats. Det är viktigt att du ansöker senast fyra månader innan önskat placeringsdatum för att kunna få en plats till detta datum. Läs mer i våra regler.

Från vilken ålder kan barnet börja i förskolan?

Ditt barn kan börja förskolan tidigast från det datum barnet fyller ett år.

Får jag önska plats på vilken förskola jag vill?

Ja du har rätt att önska plats på samtliga förskolor i Malmö.

Hur många förskolor kan jag önska?

Du måste önska minst en och max fem förskolor. Du kan önska förskolor inom hela Malmö. Det finns däremot ingen garanti för att ditt barn blir placerad på en av de önskade förskolorna. Detta på grund av att det måste finnas en ledig plats vid placeringstillfället på någon av de förskolor du har önskat för att ditt barn ska kunna placeras där. Läs mer i våra regler.

Hur gör jag för att ansöka om förskoleplats till mitt barn?

Du ansöker om plats enklast via vår e-tjänst. Du kan också använda blanketten ”Ansökan till förskola/familjedaghem” som ligger under FörskolaMalmö stads blankettsida. Läs mer om anmälan.

Hur gör jag för att byta till annan kommunal förskola?

Du anmäler önskemål om byte av plats enklast via vår e-tjänst. Du kan också använda blanketten "Ansökan till förskola/familjedaghem" som finns under FörskolaMalmö stads blankettsida. Eftersom du redan har en förskoleplats i Malmö stad har du inget garanterat datum när du ska erbjudas en ny plats. Du placeras i kö utifrån det datum du gjorde din anmälan om byte av plats.

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskoleverksamheter krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning.

Hur ansöker jag om plats i familjedaghem för mitt barn?

Du ansöker om plats enklast via vår e-tjänst. Du kan också använda blanketten ”Ansökan till förskola/familjedaghem" som ligger under FörskolaMalmö stads blankettsida.

Kommunala familjedaghem finns idag i Söderkulla och på Limhamn. Ange antingen Söderkulla eller Limhamns familjedaghem i dina önskemål.

Kan jag använda ansökningsblanketten för att söka plats i fristående (privata) förskolor?

Nej, de fristående förskolorna har egna kösystem. Kontakta dem direkt.

Vad händer om mitt barn går på en fristående förskola och jag skickar in en ansökan om kommunal förskoleplats?

Du får ett garantidatum när du ansöker om plats i kommunal förskola, det vill säga du kommer att bli erbjuden en kommunal förskoleplats inom fyra månader eller på önskat placeringsdatum om det är mer än fyra månader framåt i tiden. Läs mer i våra regler.

Kan jag ändra i min ansökan?

Du kan ändra både ditt önskade placeringsdatum och dina önskemål av förskolor flera gånger, men bara fram tills att du fått en plats reserverad. Har du redan gjort en ansökan och vill ändra i den kan du ringa på 040-34 44 34. Du kan också använda dig av vår e-tjänst.Läs mer i våra regler.

Var hittar jag olika blanketter?

Blanketter finns att skriva ut från Malmö stads blankettsida. Gå till rubriken Förskola för att hitta de blanketter du söker. Du kan också kontakta förskoleförvaltningens reception på telefon 040-34 97 97.

Hur gör jag när jag ska säga upp en förskoleplats?

Har du skrivit på en överenskommelse, det vill säga tackat ja till platsen, är uppsägningstiden två månader. Detta gäller även om barnet inte har börjat på platsen. Du säger enklast upp din plats via vår e-tjänst. Du kan även använda blanketten ”Uppsägning av plats i förskola och skolbarnomsorg” som du hittar under FörskolaMalmö stads blankettsida. Blanketten lämnar du sedan till ditt barns förskola.

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskoleverksamheter krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning.

Om ditt barn byter mellan kommunal förskoleverksamhet och fristående förskoleverksamhet ska du säga upp platsen skriftligt två månader i förväg. Uppsägning ska alltid ske när du ska avsluta ditt barns förskoleplats. Du säger upp platsen skriftligt två månader i förväg. Uppsägningen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Läs mer i våra regler

Hur går själva processen till från att jag söker barnomsorg till jag får en plats?

De olika stegen finns beskrivna här.

Hur hittar jag en förskola nära mitt hem?

Du kan titta på Malmö stads stadsatlas som finns här. Där kan du söka både på kommunala och fristående förskolor.

Vad gäller för allmän förskola?

Enligt skollagen har alla barn från augusti det år de fyller 3 år rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 h/år. Denna tid följer skolans terminsindelning. Önskar ni anmäla ert barn till detta, ta kontakt med förskoleförvaltningen. Läs mer i våra regler.

Kan jag vara säker på att få en förskoleplats till mitt barn?

Ja, man får alltid plats på sitt garantidatum. Det vill säga om barnet anmälts fyra månader innan det önskade placeringsdatumet.

Får jag plats på en av de förskolor jag önskat?

Det finns inga garantier för att ditt barn får plats på en av de önskade förskolorna men vi strävar efter att uppfylla dina önskemål. Finns det inte plats på önskad förskola erbjuder vi en annan förskoleplats i Malmö. För närvarande ser tillgången på platser väldigt olika ut i olika delar av Malmö och i vissa områden råder ett underskott. Det kan därför bli så att du blir erbjuden en plats i en annan del av staden, långt från bostaden. Om du har fått ett erbjudande om plats som du inte vill ha på grund av avståndet kan du läsa här om dina valmöjligheter.
Läs mer i våra regler.

Kan jag få veta vilken köplats mitt barn har?

Det finns ingen köplats i Malmö stad vid ansökan av ny plats, endast vid byte av förskola. Istället fördelas platserna så att samtliga barn erbjuds plats utifrån sitt garantidatum. Läs mer i våra regler.

Måste jag börja använda platsen på det datum som står i överenskommelsen?

Ja. När ditt barn har fått tilldelat sig en plats och du har accepterat den måste du börja använda den på det datum som står i överenskommelsen. Läs mer i våra regler.

Kan jag påverka min chans till att få en plats snabbare?

Nej, placeringsenheten har ett uppdrag att placera barn utifrån de regler som finns och de platser de får till sitt förfogande via förskoleförvaltningen. Detta är ingenting som placeringshandläggare själva styr över eller kan påverka.

Vad innebär platsgaranti?

Platsgarantin innebär att Malmö kommun enligt skollagen är skyldig att erbjuda plats i en förskola senast fyra månader efter ansökan om inte ett senare datum önskas. Detta innebär att du kommer att få plats på ditt garantidatum någonstans i Malmö stad. Platsgaranti gäller inte för barn som redan har en plats i kommunal förskola.

Hur arbetar Malmö stad för att komma till rätta med kösituationen i Malmö?

Inom förskoleförvaltningen finns enheten för lokalplanering som utifrån en befolkningsprognos arbetar speciellt med att planera utbyggnaden av förskolor och därmed antalet platser i hela Malmö. På så sätt är det lättare att få en helhetsbild och att samarbeta med andra berörda förvaltningar inom kommunen. Vi vet att vi står inför en fortsatt mycket stor och snabb ökning av barn som kommer att behöva förskoleplats. Vi arbetar febrilt med att försöka möta upp behoven.

Har syskon förtur?

Ja. Syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före barn som inte har syskon på förskolan vid fördelning av plats. Läs mer i våra regler.

Om mitt barn har allmän förskola och vill ha en ”vanlig” förskoleplats måste jag lämna in ny ansökan?

Ja, du måste lämna in en ny ansökan och ditt barn får plats på sitt garantidatum. Läs mer i våra regler

Varför har jag fått en tillfällig plats?

Under våren 2017 öppnar förskoleförvaltningen ett antal vårförskolor. Dessa är Simrisban, Eriksfält, Segemölle och Rönneholm. Dessa förskolor håller endast öppet under januari/februari-augusti.

Förutom vårförskolorna finns det tillfälliga platser på några permanenta förskolor. Dessa är i nuläget Soluret i Bunkeflostrand och Kalkbrottet i Limhamn.

Principen för urvalet av barnen till vårförskolor och de tillfälliga platserna är att så långt möjligt hålla ihop grupper av barn. Detta har vi gjort genom att titta på de förskolor med högt söktryck som har många sexåringar som lämnar förskolan till hösten. Barn som har sökt någon av dessa förskolor har erbjudits plats tillfälligt under våren, och en permanent plats på sin önskade förskola från och med september 2017.

Behåller jag min köplats om jag i väntan på en ordinarie plats tar en plats hos en privat dagbarnvårdare?

Ja, det gör du.

Behåller jag min köplats om man tillfälligt tar plats i en annan kommun?

Ja, det gör du.

Kan jag göra en ansökan även om jag ännu inte bor i Malmö?

Ja, det kan du. Vi kan däremot inte registrera er ansöka förrän vi har fått någon form av avtal på ert kommande boende i Malmö, till exempel hyreskontrakt, andrahandskontrakt eller köpeavtal, så att vi säkert vet att du har för avsikt att flytta till Malmö. Vid registreringen dateras er ansökan från det datum då den kom till förskoleförvaltningen, dock tidigast fyra månader innan ert önskade placeringsdatum.
Läs mer i våra regler.

Vad händer när jag flyttar inom Malmö?

Den nya folkbokföringsadressen kommer automatiskt in i vårt datasytem via folkbokföringen. Vill du däremot ändra dina önskade förskolor så gör det enklast via vår e-tjänst. Du kan även kontakta placeringssektionen på telefon 040-34 44 34.

Får jag behålla min förskoleplats om jag flyttar från Malmö?

Om du flyttar från Malmö kommun har ditt barn rätt att behålla förskoleplatsen i en månad efter att barnets folkbokföring i Malmö kommun upphört. Glöm inte att meddela förskoleförvaltningen om du planerar att flytta från Malmö. Läs mer i våra regler.

Vad kostar det att ha barn i förskola?

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före avdragen skatt. I Malmö stad tillämpas maxtaxa. Det innebär att avgiften utgår från ett högsta standardbelopp, men kan sänkas om hushållets sammanlagda inkomster är lägre än 43 760 kronor. Läs mer om våra avgifter.

Min sambo är inte förälder till barnet, skall jag ändå uppge hens inkomster i inkomstanmälan?

Ja, föräldrar och sammanboende i det hushåll där barnet är folkbokfört ska registreras, oavsett familjerelationer eftersom avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst.

Var vänder jag mig om jag fått en felaktig faktura?

Kontakta debiteringsenheten på 040- 34 51 35 om du har fått en räkning med felaktigt belopp eller vill ändra räkningsmottagare. Kontakta placeringssektionen på telefon 040-34 44 34 om felet beror på uppsägningstider eller datum för placeringsstart.

Jag har mitt barn på förskola, varför har jag nu från augusti fått en lägre faktura?

Barn som har rätt till allmän förskola har 15 timmar per vecka som är avgiftsfria under läsåret från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Har vårdnadshavaren behov av mer än 15 timmars barnomsorg betalas en avgift som motsvarar skolbarnsomsorgsavgiften under läsåret och full avgift motsvarande förskoleavgiften under juni och juli.

Hur gör jag om jag vill ändra räkningsmottagare?

Kontakta debiteringsenheten på 040- 34 51 35 om du vill ändra räkningsmottagare. Räkningsmottagare ska alltid vara den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört.

Vad kostar det att ha barn i förskola när jag är föräldraledig med yngre syskon?

Fram till och med juli månad det år barnet fyller tre år betalas full avgift. Från 1 augusti det år barnet fyller tre år har man rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola i veckan. Det gäller under terminstid (augusti-maj). Under juni och juli betalas ordinarie förskoleavgift.

Jag är föräldraledig, varför får jag avgift på sommaren?

Barn till föräldralediga har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Du betalar då ingen avgift under läsåret, däremot betalar du full avgift under juni och juli månad.

Hur många timmar får jag ha mitt barn i förskola när jag är arbetssökande?

Barnet får vara på förskolan 30 timmar per vecka, vanligtvis förlagt i intervallet mellan  08.00-15.00. Läs mer i våra regler.

Jag är föräldraledig för ett litet syskon. Har det stora syskonet rätt till plats på förskola?

Ja, det äldre syskonet har rätt till 15 timmar/vecka. De första två månaderna efter syskonets födelse har det äldre barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar/vecka. Läs mer i våra regler.

Kan mitt barn få vara längre tid än 15 timmar på förskolan när jag är föräldraledig?

Ja, utifrån en individuell prövning. Kontakta förskolechefen på ditt barns förskola för mer information.

Jag är föräldraledig och vill studera under föräldraledigheten vad gäller då?

Om du studerar under föräldraledigheten och studietiden inklusive restider överstiger de 15 timmar man har rätt till som föräldraledig ska man lämna in blanketten ”Förändrad vistelsetid” till förskolan. Du har då rätt till den vistelsetid du behöver för att utföra dina studier samt skälig restid. Blanketten får du av din förskola. Avgiften betalas enligt ordinarie taxa. Läs mer i våra regler.

Hur arbetar förskoleförvaltningen med utbyggnaden av förskoleplatser?

Hur förskoleförvaltningen arbetar med utbyggnad av förskoleplatser kan du läsa om här.

Hur arbetar förskoleförvaltningen med att förbättra/säkra kvaliteten inom förskolorna i Malmö?

Du kan läsa om vårt systematiska kvalitetsarbete här.

Vad innebär närhetsprincipen?

I skollagen framgår att barn ska erbjudas plats vid en förskola så nära hemmet som möjligt och att skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. Det innebär dock inte att ett barn har rätt till en plats inom ett visst avstånd. Hur nära hemmet ditt barn kan erbjudas plats beror helt på tillgång på förskoleplatser i den del av staden du bor. Läs mer i våra regler.

Varför har jag fått långt till förskolan?

Det råder viss geografisk obalans i Malmö när det gäller förskoleplatser. Detta innebär att det i vissa områden inte finns tillräckligt många förskoleplatser jämfört med det antal barn som bor där.

Vad påverkar vilka barn som hamnar långt från hemmet eller nära hemmet?

Varje månad delas staden upp i olika områden utifrån vilka barn som önskar plats, var de bor samt var det finns lediga förskoleplatser just då. Varje område har efter uppdelningen ett antal barn och ett antal förskoleplatser. Platserna fördelas till barn i det aktuella området efter våra turordningsregler.

Jag har fått ett erbjudande om plats som jag inte vill ha på grund av avståndet. Vad gör jag?

Du har två alternativ:

1. Tacka nej till erbjuden plats och ställ ditt barn i kö på nytt. Detta innebär att du inom fyra månader erbjuds en ny plats. Det finns däremot inga garantier för att du då erbjuds plats på en annan förskola, eller på en förskola närmare hemmet.

2. Tacka ja till erbjuden plats och ställ barnet på kö för byte till önskad förskola/förskolor. Eftersom Malmö stad erbjudit dig en plats inom garantitid, och du tackat ja, finns det nu inte längre något garantidatum. Läs mer i våra regler.

Senast ändrad: 2017-09-13 15:01