Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn

Detta material är framtaget som ett stöd i förskoleförvaltningens förebyggande arbete för en trygg och säker förskola och för att minimera risken för sexuella trakasserier mot barn i förskolan. Materialet synliggör hur det förebyggande arbetet, bland annat genom normkritiskt arbete, ska bedrivas och innehåller också tydliga strukturer för arbetet om misstanke om sexuellt trakasserier ändå skulle ske.

Stödmaterialet är uppdelat i tre delar utöver inledning:

  1. Förebyggande arbete
  2. Åtgärdande arbete
  3. Uppföljning

Materialet är framtaget i samarbete med SKLs nationella nätverk Fler män i förskolan och Stockholms stad. Vidare har förvaltningens erfarenhet och kunskap beaktats bl.a. genom representation från förskoleförvaltningens olika avdelningar. Forskning som finns i frågan har tagits tillvara liksom den kunskap som exempelvis Rädda barnen, Stiftelsen Allmänna Barnahus, Erica stiftelsen, RFSU och Brottsoffermyndigheten förmedlar.

Detta material bygger bland annat på diskrimineringslagstiftningen i förhållande till diskrimineringsformen sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier innebär i de flesta fallen en misstanke om ett sexuellt övergrepp. 

Rutinerna för det åtgärdande arbete styrs av diskrimineringslag, skollag, lagstiftning inom arbetsrätten, socialtjänstlagen och brottsbalken. I den åtgärdande delen ingår en matris som ska användas under de första kritiska dygnen om en misstanke uppstått.