Språkutveckling och modersmål

Förskoleförvaltningen har sedan 2013 arbetat för att lyfta betydelsen av ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan, med bland annat fokus på flerspråkighet och modersmålsstöd.

All personal i förskolan ska medvetet arbeta med att stötta barnens
språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder.

Modersmålsstöd

Till föräldrar/vårdnadshavare

Du som är förälder/vårdnadshavare behöver inte ansöka om modersmålsstöd till ditt barn. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att samarbeta med din förskola kring ditt språk och kultur.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd - kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Språkutveckling - stöd till förskolorna

Språkutvecklare

Som stöd för förskolornas arbete finns idag språkutvecklare som är kopplade till pedagogiska utvecklingsteam. Språkutvecklarna arbetar konsultativt och handledande gentemot medarbetarna i förskolorna kring hur aktiviteter, arbetssätt, miljö och material kan anpassas efter barnens behov.

En övergripande treårig genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålsstöd kommer att stödja förskolorna i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Stödmaterial

Ett analysmaterial och en planeringsplansch har tagits fram för att stötta pedagogerna i planering och diskussioner. Syftet med planschen är att den ska användas som inspiration för att ge idéer, tankar och leda till reflektioner. Analysstödet är tänkt som en hjälp för kontinuerlig analys och utvärdering av verksamheten samt för att säkerställa kvalitén kring arbetet med språkutveckling, flerspråkighet och modersmålsstöd.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-20 14:24