Frågor och svar om skolvalet

Skolor och skolplacering

Syskonförtur och relativ närhet

Mitt skolval

Nyinflyttad eller byte av skola

Övergång från en skola där nästa årskurs inte finns

Varför inför Malmö nya riktlinjer för skolplacering?

De senaste åren har många flyttat till Malmö. Det har gjort att vi inte längre kan garantera att ett barn får plats på sin hemskola. Med de nya riktlinjerna får alla barn en större möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Grundskolenämnden fattade beslutet den 22 februari 2017. Här finns samtliga handlingar.

Kommer alla att få någon av de skolor de valt?

Nej, det är ingenting vi kan garantera. I andra kommuner, som har skolval, får de flesta barn plats på någon av de tre skolor som deras vårdnadshavare har valt. Men tänk på att om du väljer en skola som många andra också har valt och om du bor långt bort från skolan så minskar dina möjligheter att få plats på just den skolan. Detta beror på att vi utgår från principen om relativ närhet och då har det också betydelse var du bor i förhållande till skolan.

Går det att förutse vilken skola mitt barn hamnar på?

Nej, vi kan inte förutse vilken skola ditt barn kommer att få plats på. Vilken skola ditt barn får plats på beror på vilka skolor du som vårdnadshavare har valt men också vilka skolor andra vårdnadshavare har valt. Eftersom vi utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var du bor i förhållande till skolan.

Kan jag välja vilken skola som helst i Malmö? Och vilken chans har mitt barn att få plats på en av de skolor jag väljer?

Ja, du kan välja vilken skola du vill. Hur dina chanser ser ut beror på hur många som har valt samma skola och var du bor i förhållande till skolan. Om det inte är så många som väljer samma skola och om du bor nära skolan har du större chans. Om det är många som väljer samma skola och du bor långt bort från skolan har du mindre chans.

Vad händer om det inte finns plats på någon av de skolor jag vill att mitt barn ska gå på?

Om ditt barn inte får plats på någon av de tre skolor som du har valt kommer ditt barn få plats utifrån principen om relativ närhet, på en skola som har platser kvar.

Skolan jag vill välja ska flytta tillfälligt, hur mäter ni då avståndet till skolan?

Ett antal av Malmös skolor ska under de kommande åren renoveras. I samband med detta kommer skolans elever tillfälligt omlokaliseras till andra lokaler. Information om detta finns på varje skolas webbsidor här på malmo.se. När vi mäter avståndet till skolan mäter vi alltid till skolans ordinarie adress, även om eleverna för tillfället är lokaliserade någon annanstans.

Mitt äldsta barn ska börja 4:an och mitt yngsta barn ska börja förskoleklass, gäller syskonförturen då?

Nej, syskonförturen gäller bara för de barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 och som har syskon som går i högst årskurs 3 det läsår ansökan gäller. Tänk också på att du måste ha valt den aktuella skolan för att syskonförturen ska gälla.

Mitt barn som ska börja förskoleklass har en halvbror som ska börja 3:an, gäller syskonförturen?

Ja, syskonförtur gäller om barnen bor och är folkbokförda på samma adress.

Varför gäller syskonförturen endast för barn i förskoleklass till årskurs 3?

För att så många barn som möjligt, oavsett om de har syskon eller inte, ska kunna få en skolplats utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Vi bedömer att barn som börjar årskurs 4 har lättare att själva ta sig till sin skola.

Hur gör ni om två eller flera elever får samma relativa närhet?

Då börjar vi med att titta på i vilken ordning vårdnadshavarna har valt skolorna.

Om vårdnadshavare X har den aktuella skolan som sitt första val och om vårdnadshavare Y har den aktuella skolan som sitt andra val, då får barnet till vårdnadshavare X skolplatsen.

Om båda vårdnadshavarna har angett skolan på samma plats får det barn som bor närmast skolan skolplatsen.

Om båda vårdnadshavare har angett skolan på samma plats och barnen bor lika nära skolan kommer vi att lotta vilket av barnen som får skolplatsen.

Vi vill att vårt barn ska gå med sina kompisar, varför tar ni inte hänsyn till det?

Vi följer skollagen som säger att vi måste ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Dessutom har grundskolenämnden i Malmö stad bestämt att barn med skyddade personuppgifter och syskon i förekoleklass samt årskurs 1–3 har förtur. Riktlinjer för skolplacering.

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än sina kamrater från förskolan?

Det finns ingen koppling mellan vilken förskola ditt barn går på och vilken skola barnet hamnar på. Det finns ingen möjlighet att ta hänsyn till vilken förskola som barnet har gått på vid skolplaceringen.

Vad händer om jag inte väljer tre skolor?

Om du inte väljer tre skolor är din ansökan ogiltig. Din ansökan kommer i detta fall att behandlas som om du inte har gjort något val alls och ditt barn får plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån deras önskemål. Eftersom vi utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Kan jag ändra min ansökan?

Under ansökningstiden den 25 januari–15 februari kan du när som helst ändra din ansökan. Efter den 15 februari kan inga ändringar göras.

Vad händer om jag inte gör ett aktivt skolval?

Ditt barn får då plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån deras önskemål. Eftersom vi utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Mitt barn går redan i förskoleklass. Måste jag då välja skola till årskurs 1?

Nej, om ditt barn redan går i förskoleklass på en skola forsätter barnet vidare till årskurs 1 på samma skola utan att du behöver göra skolvalet. 

Vad händer om jag lämnar in min ansökan om skolval för sent?

Då är din ansökan ogiltig. Ditt barn får då plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån deras önskemål. Eftersom vi utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Hur kan jag jämföra de skolor jag är intresserad av?

Du kan jämföra olika skolor på Skolverkets webbplats Välja skola. Du kan även kontakta den skola som du är intresserad av för att ställa frågor.

Jag är ensamstående, kan jag registrera ansökan själv?

Ja, det kan du om du är ensam vårdnadshavare. Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda två godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Vi har ingen dator hemma, hur kan jag göra skolvalet för mitt barn?

Du kan också göra skolvalet via din mobiltelefon eller surfplatta. Under skolvalsperioden den 25 januari–15 februari kan du även besöka den centrala skolplaceringsenheten för att få hjälp med att registrera din ansökan.

Vad händer om vi som vårdnadshavare inte kommer överens om vilken skola vi ska välja?

Ni måste komma överens. För att en ansökan till skolvalet ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna godkänna den.

Mitt barn har blivit antagen på en fristående skola, vad ska jag göra?

Om ditt barn blivit antagen på en fristående skola och du inte önskar delta i skolvalet för de kommunala grundskolorna kan du välja att avstå skolvalet. Du kommer då inte få några fler påminnelser om skolvalet och inte heller erbjudas plats på en kommunal skola. Du avstår skolvalet genom att logga in i e-tjänsten och välja ”Avstå skolvalet”. Om ditt barn har två vårdnadshavare loggar båda in och avstår skolvalet.

Vi flyttar till Malmö sommaren 2018, kan vi göra ett skolval ändå?

För att ni ska kunna vara med i skolvalet till förskoleklass och årskurs 1 behöver ni ha styrkt och anmält er kommande folkbokföringsdress senast den 9 februari 2018. Ni styrker er kommande folkbokföringsadress med en kopia på ett hyres- eller köpekontrakt.

Om vi inte är nöjda med skolplatsen vi får, kan vi byta?

Ni kommer att kunna lämna önskemål om att få byta skola. Varje termin, under ett antal fasta tidpunkter, kommer den centrala skolplaceringsenheten att handlägga och besluta om önskemål om byten.

Får mitt barn gå kvar i sin kommunala skola i Malmö när vi flyttar till en annan kommun?

Barn som går i Malmös skolor och ska flytta till en annan kommun har enligt skollagen rätt att gå kvar i skolan läsåret ut. Vill du fortsätta nästa läsår måste du ansöka om det. 

Elever som flyttar till annan kommun i årskurs 8 har även rätt att slutföra årskurs 9 på skolan.

Mitt barn går på en skola där nästkommande årskurs inte finns. Ska jag ansöka om plats på en ny skola?

Nej, du ska inte ansöka om plats på en ny skola. Ditt barn kommer med största sannolikhet att följa med sin nuvarande klass till en ny skola. Om den mottagande skolan inte har plats för alla elever så gör vi en prioritering utifrån principerna om syskonförtur och relativ närhet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-22 15:05