Elev på Stenkulaskolan

Stenkulaskolan är en grundskola för elever från förskoleklass upp till
klass 9. På skolan arbetar vi aktivt för att alla våra elever ska känna sig trygga i skolan. Vi tror att om elever känner sig trygga i skolan då lär sig elever bättre och uppnår bättre resultat i skolan. Vi på skolan vill att skolan ska skapa förutsättningar för en bra framtid för alla våra elever.

Om vi ska få en trygg och bra skola så är det mycket viktigt att alla elever och vuxna på skolan följer skolans regler och policy.
Kolla skolans regler.

Student

Elevinflytande

Både Skollagstiftningen och Arbetsmiljölagen ger elever rätt till inflytande. I Skollagen och i Läroplanen betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevers rätt till inflytande och ansvar handlar om att ha få möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, undervisningens utformning och innehåll samt ha insyn över sitt eget lärande.

För elever är det också viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag. Det kan till exempel gälla att ta fram skolans värdegrund, hur antimobbningsarbete ska bedrivas på skolan, hur man ska sänka ljudnivå på skolan/matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut etcetera (Skolverket).

Vi på Stenkulaskolan arbetar med att alla elever på skolan ska ha ett Individuell utvecklingsplan (IUP), alla klasser ska ha klassråd minst en gång i veckan och skolledningen håller i elevråden. På detta sett tror vi att eleverna har möjlighet att påverka och ha inflytande över sin egen utbildning och blir delaktiga och får inflytande över frågor som rör hela skolan.

Klassråd

Klassråd ska vara en länk mellan elever, elevrådet och lärarna. Varje vecka har varje klass sitt klassråd med mentor/er och diskuterar eventuella frågor, förbättringsförslag och problem i klassen eller på skolan. Klassråd kan besluta om att vissa frågor tas upp i elevrådet.

Elevråd

Elevråd ska vara länk mellan eleverna och skolledningen. Elevrådet väljs varje läsår och består av två representanter från varje klass. Elevrådet består av styrelsen, elevskyddsombud, trivsel/miljörådet och caferådet.

På Sofielundsskolan finns Lilla elevrådet (2-5) och Stora elevrådet (6-9). Elevrådets arbete bygger på att alla klasser har klassråd varje vecka. Elevrådet kan sen, utifrån det som kommer upp på klassråden, föreslå hur vi ska göra i en fråga. Elevrådet kan också väcka och driva egna frågor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-04 10:29