Mer om Velandergården

Behandlingshemmet Velandergården ligger i ett lugnt äldre villaområde i Malmö. 1971 startade behandlingshemmet med tillhörande skola en stor villa med trädgård på Velandergatan i Kulladal. I över trettio år har man tagit emot ungdomar i högstadieålder som jämte behandlingen fått sin undervisning på Velanderskolan.

Organisation

Velandergården har dubbelt huvudmannaskap. Behandlingshemmet utgör en del av BUP i Malmö medan den anslutna skolan sorterar under grundskoleförvaltningen. Behandlingspersonalen är därigenom landstingsanställd medan skolpersonalen är kommunanställd.

Personal

Behandlingsdelen utgör huvudparten av de anställda. Det finns en enhetschef, åtta behandlingsassistenter som arbetar efter rullande schema och två halvtidsanställda nattpersonal. En psykolog och en kurator har sina tjänster förlagda till Velander, dessutom är en läkare knuten till stället några timmar per vecka.

Behandlingssyn

När en elev kommer till Velander upptäcker den att all personal lägger sig i allting. Det är nämligen helheten som är grunden i behandlingen. Familj, skola och fritid utgör en helhet, händer något i en del har det återverkningar på de andra. Är det bråk hemma märks det genast i skolan och får också återverkningar på fritiden. På Velander finns skola och fritidsaktiviteter under samma tak och det finns ett nära samarbete med hemmet. Eleven får också hjälp att komma tillrätta med problem varhelst de yttrar sig. Med familjeterapi, miljöterapi och skola som redskap får man en helhetssyn. Ett stärkt självförtroende kan bygga upp en stabil helhet.

Målgrupp

Det är två huvudgrupper av tonårsproblematik hos ungdomarna på Velandergården:

  • Ungdomar som ter sig inåtvända, är hämmade, suicidbenägna, depressiva, har varit mobbade, haft skolfobi eller andra fobier, har återkommande panikångest, tonåringar som varit utsatta för sexuella övergrepp, uppvisar självskadebeteenden etc
  • Ungdomar som är mera utagerande, konfliktbenägna, trotsiga, vuxenfientliga, ibland i kombination med problem inom autismspektrat (ADHD, DAMP, Tourettes syndrom), ibland med läs- och skrivsvårigheter.

Naturligtvis kan problematiken i de två huvudgrupperna lappa över varandra, det enda enhetliga över målgruppen är att elever på Velandergården har en barnpsykiatrisk diagnos. Mångfalden i problematik gör grupprocessen dynamisk men ibland också svårhanterlig. I skolarbetet visar olikheterna också tydligt. Elever med grava inlärningssvårigheter blandas med andra som bara försummat sin skolgång. Kravet på individualiserad undervisning i klassrummen kan inte nog understrykas.

Familjeterapi

Till varje elev utses två kontaktpersoner, varav den ena bör vara antingen kuratorn eller psykologen medan den andre är en av behandlingsassistenterna. Kontaktpersonerna har huvudansvaret för behandlingsarbetet med eleven och dens familj. C:a var annan vecka har eleven familjesamtal med sina kontaktpersoner och vårdnadshavare.
Förutom att behandla nuläget tar man upp relationerna inom familjen. Familjens nätverk, släkthistoria m.m. kan också utgöra teman som behandlas i samtalen. Utvecklingsperspektivet används för att skapa en bild av den tonåring man möter i eleven idag. Föräldrarollen stöttas och stärks i de fall föräldrarna känner sig maktlösa. Ofta har föräldrar dåliga erfarenheter av skolvärlden och hyser misstro till myndigheter, då måste mycket energi läggas ner på att skapa ett nytt förtroende där man respekterar varandra.

Miljöterapi

En av grunderna i Velandergårdens arbete har redan från starten utgjorts av miljöterapi. Den gemensamma vardagen har försett det miljöterapeutiska arbetet med gemensamma aktiviteter.Hus och trädgård ger personal och elev möjligheter att mötas i gemensamt arbete. Till exempel lagar en elev tillsammans med en personal maten till lunchen.

Ett viktigt inslag utgör också boendet, under en tredjedel av varje termin bor eleven under veckorna på Velandergården. Under den perioden får personal och elev tillfälle att göra aktiviteter tillsammans. Vid konflikter mellan elev och elev och mellan elev och personal får eleverna lära sig konflikthantering.

Samtalsgrupper

En elev på Velandergården får träna och lära sig att samtala i grupp. Varje dag börjar med ett morgonmöte där man går igenom vad som skall hända under dagen. En gång i veckan sitter eleverna med manlig respektive kvinnlig personal i pojk- och flickgrupp. En gång i månaden är det en gemensam ungdomsgrupp då man tar upp relationerna eleverna emellan. I skolan förekommer klassråd och händer något akut kan det bli gemensamt krismöte.

I familjesamtalen är eleven en viktig samtalsdeltagare och en gång per termin har eleven en behandlingskonferens där den sitter i grupp med all personal på Velander och samtalar om hur det går i skolan och i familjearbetet.

När det är dags att sluta på Velander är det ett avslutningssamtal med eleven, föräldrarna och Velanderpersonalen där man sammanfattar tiden på Velandergården och försöker att blicka framåt.

Antagningsrutiner

De elva platserna på Velandergården är rariteter, det är ett fåtal elever som har förmånen att erhålla en plats. Eftersom behandlingstiden på Velandergården är lång, i genomsnitt två år är det inte fler än tre till sju nya elever per år som antas. Under våren är det en lång period under vilken det finns möjlighet att presentera nya ärenden som kan konkurrera om lediga platser till nästa höst. Föredragande av presentationerna är öppen- och slutenvårdsteam inom BUP. Skola och socialvård kan också medverka vid föredragningarna av ärendena, men vill de aktualisera något fall måste de göra det via ett BUP-team. Många elever har haft en långvarig BUP-kontakt, medan andra aktualiserats enbart för att kunna ansöka om Velanderplatsen.

Presentationerna skall vara väl förberedda, eleverna skall vara utredda och diagnostiserade. Skolsituationen skall vara väl beskriven och tidigare åtgärder angivna. Upprättade åtgärdsprogram skall redovisas. Presentationen föredras för personal på Velandergården men skall dessutom vara förberedd med skrivet material. När presentationsperioden är slut sammanträder all personal på Velandergården och väljer ut ungefär dubbelt så många ärenden som det finns lediga platser till. Dessa familjer som blivit uttagna bjuder man in till träffar vid två tillfällen. De får då träffa två kontaktmän inom personalen och eleverna får också tillfälle att träffa lärarna enskilt. Efter dessa träffar samlas åter personalgruppen och tar slutgiltigt ut den nya gruppen.

När man tar ut elevgruppen tar man hänsyn till diagnosens utseende, man vill ha en balanserad blandning av inåtvända och utagerande i gruppen för att få en lagom dynamik. Man vill också ha lika många flickor som pojkar och dessutom vill man ha en lagom blandning av sjuor, åttor och nior i klasserna.

De elever som blir uttagna börjar följande hösttermin med en provperiod på cirka en månad, efter den har familjen och personalen möjlighet att bryta avtalet. Vid en antagningskonferens mellan personal och familj görs den slutliga överenskommelsen och man skriver under ett kontrakt som gäller ett läsår framöver. Finner man i familjearbetet att så är önskvärt kan man vid slutet av vårterminen komma överens om att kontraktet skall förlängas och gälla ett år till.

Senast ändrad: 2013-11-29 10:50