Senast uppdaterad 2016-11-04 13:41.

Hemlösheten fortsätter att öka

Den 3 oktober genomförde Malmö stad den årliga kartläggningen av antalet hemlösa. Sammanställningen visar att siffrorna fortsätter stiga, men också att majoriteten av dem som är hemlösa hade kunnat få ett eget hyresavtal och klarat boendet utan stöd från socialtjänsten om det vore balans på bostadsmarknaden.

Kartläggningen beskriver situationen den 3 oktober 2016. Enligt denna ökade antalet hemlösa från 1333 till 1740 vuxna personer från 2015 till 2016.  Antalet barn ökade från 675 till 887. Trettio personer var uteliggare.

Strukturell hemlöshet

1198 av de vuxna hemlösa, 69 %, hör till gruppen strukturellt hemlösa. Det är hemlösa personer som behöver en bostad, men för övrigt inte är aktuella för insatser. Den gemensamma nämnaren är att man inte har ekonomiska förutsättningar att konkurrera på bostadsmarknaden och därför inte kan lösa sitt boende själv.

De flesta barn i hemlösa familjer, 98 % , hör till gruppen strukturellt hemlösa. Barnen där hör alltså till välfungerande familjer utan andra sociala problem.

Malmös befolkning har växt mer än vad bostadsmarknaden har gjort de senaste åren. Om byggandet ökar ytterligare och att bostäder som även låginkomsttagare har råd med byggs, så kommer hemlösheten också att sjunka, säger Lars G Larsson, utvecklingssekreterare på stadskontoret.

Social hemlöshet

Den sociala hemlösheten beror på till exempel missbruk eller psykiska problem, ibland i kombination. Det är socialtjänstens ansvar att se till att de som drabbats, eller riskerar att drabbas, av social hemlöshet får den hjälp och det stöd de behöver.

Boenden

Största gruppen hemlösa bor på hotell/vandrarhem eller flyttar runt i olika tillfälliga lösningar. I övrigt finns hemlösa t ex i så kallade dygnsboenden, hos frivilligorganisationer, på institution eller i kommunens akutboenden. Kommunen har dessutom drygt 1300 bostäder som hyrs ut med andrahandskontrakt.

Exempel på åtgärder

Socialtjänsten lägger ner mycket arbete på att motverka och stoppa vräkningar och hyres- och budgetrådgivningen har öppen mottagning varje vecka. En vräkning skapar en oerhört lång väg tillbaka.

Ett viktigt råd för den som kommit i ekonomisk knipa är att alltid betala hyran först, säger Lars G Larsson.

I budget för 2017 görs en satsning för att utöka modellen ”Bostad först”. Modellen bygger på att en egen bostad är ett grundläggande behov och basen för att kunna åstadkomma andra förändringar. Ursprunget är amerikanska ”Housing first”, som visade att genom att ge hemlösa en bostad så kunde deras andra problem, till exempel missbruk, lösas

För att minska hemlösheten har det kommunala bostadsbolaget MKB upplåtit 100 extra hyreslägenheter åt hemlösa barnfamiljer. I början av 2016 förmedlades de sista av de 100 lägenheterna. Genom denna satsning har sammanlagt cirka 300 barn fått tillgång till ett eget hem.

MKB är vår viktigaste samarbetspartner för att hitta permanenta lösningar för hemlösa i Malmö, påpekar Lars G Larsson. Tillfälliga lösningar som hotell och vandrarhem är förutom att de är dåliga lösningar också dyra.

Befolkningsökning

Malmös befolkning har ökat kraftigt de senaste åren. År 2000 till 2015 har invånarna i staden blivit 65000 fler.  Under 2014 ökade Malmöborna med 5 113 och 2015 blev ökningen 4 467 individer.

Befolkningsstatistik och befolkningsprognosen utgår från den folkbokförda befolkningen och till den hör inte de asylsökande.  Flyktingtillströmningen under förra hösten har inte påverkat befolkningsutvecklingen ännu, då de flesta som kom inte har hunnit få beslut i sina asylärenden.

Utdrag ur sammanställningen av hemlöshetskartläggningen 3 oktober 2016:

1361 personer, bedöms enbart ha behov av en egen bostad

234 personer behöver en bostad med stödinsatser

57 behöver ett boende utan krav på drogfrihet - något färre än förra året

63 personer har varaktiga behov av särskilda boendeformer som LSS, vårdboende eller boende för samsjukliga

25 personer behöver någon form av kollektivboende

Socialstyrelsens definition från år 1999:

”Person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.

Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls.”