Publicerad 2017-04-24 11:03

Senast uppdaterad 2017-04-24 11:10

Malmö stad agerade rätt enligt JO

Malmö stad agerade rätt när socialtjänsten lämnade ut de uppgifter polisen begärde avseende personer med utvisningsbeslut. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO) i ett beslut och menar att den sekretessbrytande bestämmelsen i utlänningslagen kap. 17 § 1 är tydligt utformad - den lämnar inte något utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa.

I november 2016 begärde polisen ut kontaktuppgifter till personer med utvisningsbeslut från socialtjänsten i Malmö stad. Forskare och lärare på Social högskolan i Lund och Malmö högskola, Svenska kyrkan och Malmöbor engagerade sig i frågan. Många var upprörda och menade att Malmö stad borde beakta barnets bästa enligt barnkonventionen och därmed inte lämna ut uppgifter till polisen.

Det gjordes även en anmälan till JO mot socialtjänsten i samtliga stadsområden inom Malmö stad samt polisen. Anmälan gällde att varken polisen eller socialtjänsten i Malmö stad gjorde en individuell prövning av barnets bästa i varje enskilt fall. Anmälarna menar att polisen borde gjort en sådan prövning innan de begärde ut uppgifter på personer med utvisningsbeslut från Malmö stad, samt att Malmö stad borde gjort en individuell bedömning avseende barnets bästa innan man lämnade ut uppgifter till polisen.

JO:s beslut

Nu har JO beslutat i ärendet, och konstaterar att den sekretessbrytande bestämmelsen i utlänningslagen kap. 17 § 1 är tydligt utformad och lämnar inget utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa. Förutsatt att polisen begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialtjänsten skyldig att lämna ut dem.

Vidare menar JO att barnrättsperspektivet i asylprocessen ska beaktas när det ska fattas beslut i utvisningsfrågan och när ett sådant beslut ska verkställas.

Information till de personer vars uppgifter efterfrågats eller lämnats ut

Anmälan till JO efterfrågade även ett förtydligande kring hur socialtjänsten bör agera när en person vill veta om hens uppgifter efterfrågats eller lämnats ut till polisen.

JO konstaterar att socialtjänsten inte har någon skyldighet att på eget initiativ informera de personer vars kontaktuppgifter har lämnats ut till polisen. Men konstaterar också att det inte finns något formellt hinder mot att socialtjänsten informerar personer om att polisen begärt deras uppgifter och att de lämnats ut. JO menar att om en person begär att få information i frågan bör en sådan begäran hanteras på samma sätt som andra efterfrågningar att få ta del av uppgifter hos en myndighet.

Dock framhåller JO att det är en orimlig situation om en myndighet motarbetar en annan myndighets uppdrag. Malmö stad lämnar alltid ut uppgifter till de berörda personer som efterfrågar det, men informerar inte på eget initiativ personerna om att deras uppgifter efterfrågats eller lämnats ut.