Publicerad 2018-02-17 13:47

Senast uppdaterad 2018-02-17 14:05

Om meddelarfrihet och öppenhet i Malmö stad

En öppenhet kring Malmö stads verksamheter ska vara en självklarhet. Alla ska kunna framföra kritik och påtala allvarliga brister och missförhållanden.

- I Malmö stad har vi en tydlig värdegrund som beskriver hur vi förhåller oss till varandra. Här finns en öppenhet för synpunkter och diskussioner och det är självklart att medborgare och medarbetare kan rapportera om oegentligheter och missförhållanden när något i våra verksamheter inte fungerar. Och samtidigt har våra Malmöbor såklart en rätt att få veta hur deras pengar förvaltas, säger Andreas Norbrant, t.f. stadsdirektör i Malmö stad.

Meddelarfriheten ger medarbetare rätt att informera medierna om i stort sett vad som helst. En medarbetare som vill lyfta missförhållanden kan också vända sig till sin chef, överordnad chef eller en facklig representant.

- Öppenheten är en kulturfråga. Därför är det viktigt för oss att arbeta för att främja en kultur på våra arbetsplatser som gör att medarbetare känner sig trygga och vågar säga sin mening, till exempel när något inte går till på rätt sätt.

- Det är också en ledningsfråga, vi som är chefer i Malmö stad ska givetvis agera om det kommer till vår kännedom att det förekommer oegentligheter i vår organisation, säger Andreas Norbrant.

Fakta

Medarbetare som lämnar uppgifter till media skyddas av
meddelarfriheten och efterforskningsförbudet, vilket betyder att arbetsgivaren inte får efterforska vem som har lämnat ut en uppgift. Uppgiftslämnaren får inte heller utsättas för repressalier i de fall uppgiftslämnaren är känd. 

I en del organisationer finns inrättat en visselblåsarfunktion som en kanal för anställda och förtroendevalda att kunna anmäla misstankar om
allvarligare oegentligheter. I Malmö stad finns ingen visselblåsarfunktion.