Nya och berörda förvaltningars ansvar

Nedan ges en kort sammanfattning om förvaltningarnas ansvar. Verksamheter som tidigare har rymts inom stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen kommer att ingå i den nya organisationen.

En socialnämnd är yttersta skyddsnätet för människor som vistas i en kommun. I Malmö stad är ansvaret fördelat på tre nya socialnämnder. Till varje nämnd hör en förvaltning.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (socialnämnd) har särskilt fokus på barn och unga, människor med missbruk, brottsoffer och andra människor i utsatthet. Förvaltningen ansvarar för att utföra och följa upp Malmö stads arbetsmarknadsinsatser.  Till förvaltningen hör även tillsynsmyndigheten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om automatspel samt överförmyndarförvaltningen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar tillsammans med fastighetskontoret för Malmö stads strategiska arbete med att förebygga och motverka hemlöshet, samt för bostäder åt nyanlända.

Funktionsstödsförvaltningen (socialnämnd) ansvarar för insatser som riktar sig människor som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom, vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar och vuxna med psykiska sjukdomar, samt insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Hjälpmedelscentrums verksamhet, med ansvar för tekniska hjälpmedel, tillhör funktionsstödsförvaltningen.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (socialnämnd) ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom, samt insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen ansvarar även för förebyggande verksamhet riktat till äldre och mötesplatser för äldre.

Larmcentralens verksamhet, BUMS (bemanning uthyrning Malmö sjuksköterskor), nattsjuksköterskor och vård- och boendeförmedlingen tillhör hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Berörda förvaltningar

Andra förvaltningar som berörs av förändringen är fastighetskontoret, fritidsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt kulturförvaltningen.

Arbetsmarknads- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen byter namn till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och blir en renodlad skolförvaltning.

Fastighetskontoret får ansvar för teknisk tillsyn av övergångslägenheter, och ska i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvara för arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.

Fritidsförvaltningen får ansvar för alla fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga.

Kulturförvaltningen får ansvar för stadsområdesbiblioteken, viss lokal kulturverksamhet och mötesplatser riktade till bredare målgrupper.