Var med och påverka

Medborgarförslag är en möjlighet för dig som bor i stadsområde Öster att lämna synpunkter eller komma med idéer.

Vad är medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon verksamhet inom stadsdelsfullmäktiges ansvarsområde. Det kan handla om till exempel omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning, socialtjänst och demokratifrågor.

Många medborgarförslag som kommer till stadsområdesförvaltningen handlar om förändringar i gatumiljöer. Sådana investeringar i vår yttre miljö beslutas inte av stadsdelsfullmäktige, utan skickas vidare till den centrala förvaltning som ansvarar för frågan.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i stadsområde Öster har rätt att lämna in medborgarförslag till stadsområdesnämnden. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

Hur tas mitt medborgarförslag emot?

Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post på att förslaget tagits emot och ett besked om hur ditt medborgarförslag kommer att behandlas.
Ditt medborgarförslag kommer att registreras och bli tillgängligt för alla. Därefter behandlas det i någon av de stadsdelens politiskt tillsatta beredningar. Beredningarna förbereder ärenden som ska behandlas i stadsområdesnämnden.