Centrala pensionärsrådet

Under kommunstyrelsen finns Malmö centrala pensionärsråd. Här hålls överläggningar om övergripande frågor som rör äldres villkor i Malmö.

Rådet behandlar främst frågor som rör:

  • övergripande planering av vård och omsorg
  • boende för äldre
  • tillgänglighet
  • taxor och avgifter
  • kvalitetsuppföljning

Rådet är ett forum för ömsesidig information mellan folkvalda och pensionärsorganisationer. Rådet är även remissinstans till kommunstyrelsen.

Frågor till rådet bereds av ett arbetsutskott.

Senast ändrad: 2017-10-10 14:32