Folkhälsa

I dag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället och folkhälsoarbetet i Malmö handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är att alla ska ha lika samhälleliga förutsättningar för en god hälsa.

Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet samt har stöd ifrån sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att varje individ ska få dessa möjligheter.

Stadsdelarna är basen för folkhälsoarbetet. Där skapas de stödjande miljöer som skall ge förutsättningar för människor att välja en hälsosam livsstil. Alla verksamheter är viktiga och måste delta i detta arbete, liksom föreningar och enskilda individer.