Folkhälsa

I dag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället och folkhälsoarbetet i Malmö handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är att alla ska ha lika samhälleliga förutsättningar för en god hälsa.

Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd från sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att varje individ ska få dessa möjligheter.

Elva målområden

Folkhälsopolitiken i Sverige - och Malmö stads folkhälsopolicy - utgår från elva målområden som bedöms ha stor betydelse för den svenska folkhälsan.

Senast ändrad: 2016-11-29 11:02