Forskningspresentationer

Här presenterar vi de studier vi håller på med just nu.

Studie om personer med utåtagerande beteende

I verksamheter som erbjuder stöd enligt LSS till personer med funktionsnedsättning, finns det brukare som i särskilt stor utsträckning behöver individuellt anpassade lösningar. Det handlar om personer som handlar på ett sådant sätt att det kan bli svårt att tillgodose deras behov inom ramen för de verksamheter som redan finns. Exempel på sådana beteenden kan vara utåtagerande eller självskadande beteende.
 
Studien är en genomgång av aktuell forskning. Resultatet kan användas som underlag av dem som planerar för och leder LSS-verksamhet för personer med utmanande beteenden inom autismspektrum eller näraliggande svårigheter. Den kan emellertid även vara av intresse för dem som arbetar direkt med brukare. Förhoppningen är att den också kan erbjuda en del tankar till dem som arbetar med andra målgrupper med olika slag av problemskapande beteende.

Boendestudie

I samverkan med vård och omsorg i Sdf Västra Innerstaden genomförs en undersökning av ett seniorboende respektive särskilt boende/vårdboende belägna i en bebyggelse på Mellanhedsgatan 26 i stadsdelen. I studien undersöks de boendes förväntningar på och upplevelser av boendemiljön. Undersökningen omfattar två olika boendeformer såsom ett seniorboende dit den boende flyttar på eget initiativ samt ett särskilt boende dit man kan flytta först när myndighetsperson i enlighet med SoL bedömt att behovet finns. I studien används såväl kvantitativ som kvalitativ metod. En postenkät riktas till de som bor i seniorboendet medan intervjuer görs med ett urval av äldre på vårdboendet Gyllebogården. Undersökningens resultat skall bidra till att förbättringar av boendemiljön görs utifrån de boendes upplevelser.

I transit – ensamkommande barn berättar

I samverkan med Sociala Resursförvaltningen bedrivs en studie med fokus på ensamkommande barn som bor i Malmö stads transitbostäder. Malmö är en av nio så kallade ankomstkommuner där barnen stannar en kortare tid för att sedan slussas vidare till anvisningskommuner.
Studien syftar till att ta reda på hur barnen upplever tiden i transitboendet, vilken förståelse de har för asylprocessen och vilka nätverk de uppfattar som betydelsefulla under tiden i transit. Ungefär 15 ensamkommande barn intervjuas och förhoppningen är att studiens resultat ska bidra med mer kunskap om barnens situation och konkreta förslag på verksamhetsutveckling.

Nationell studie kring utvecklingen av stödet till anhöriga 

Detta är en treårig studie som genomförts i samverkan mellan åtta FoU-enheter, åtta kommuner och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Syftet med studien har varit att kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, målgrupperna, hur stödet organiseras, planeras, erbjuds, följs upp och utvärderas samt samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom området. Vidare har syftet varit att följa   utvecklingen i tre år i de kommuner/kommundelar som ingått i studien.