Samverkansrådet

Varje år kallar Malmö stad till ett Samverkansråd med de aktörer som är viktiga parter vid en kris (t.ex. TeliaSonera, E.ON, Polisen, Sveriges radio och Sydvatten). Sammankallande är stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet.  

Syftet med rådet är att öka kännedomen om varandras verksamheter och tydliggöra olika ansvarsområden vid en extraordinär händelse*.

Kommunens ansvar

Det är kommunens geografiska områdesansvar (enligt lagen om extraordinära händelser) som ligger till grund för Malmös värdskap. Och vid en inträffad händelse är det kommunens ansvar att samordna alla aktörerna.

Samverkansråd kallas i vissa kommuner även krishanteringsråd.

* Lagstiftningen talar om en extraordinär händelse och då avses en händelse som avviker från det normala, är en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.