Brukarundersökning av äldreomsorgen

Nästan 8 av 10 brukarna är mycket eller ganska nöjda med äldreomsorgen i Malmö, det visar en brukarundersökning som har genomförts inom hemtjänsten och äldreboenden. Undersökningen har genomförts av Statistiska centralt byrån (SCB) under sensommaren 2012 i hela landet. Resultat för Malmö är högre än medel i riket inom äldreboende men något lägre inom hemtjänsten.

Resultatet av 2012 års enkät ger kunskap om vad som behöver förbättras. Ett omfattande arbete med att anpassa verksamheten utifrån individens behov för att öka kvalitén ytterligare pågår i Malmös stadsdelar. Ett exempel är att varje brukare får en kontaktman och genomförandeplan. Kontinuitet och bemötande är andra faktorer som spelar stor roll för hur man upplever servicen. Av Malmös brukare, som har hemtjänst, anger 92 procent att de alltid eller ofta får ett bra bemötande.

Hemtjänst

Helhetsbetyget för Malmö stad när det gäller hemtjänsten är att 78 procent är mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de får.
Medel i riket är 85,7 procent. Högst andel nöjda bland stadsdelarna har Limhamn-Bunkeflo med 81,8 procent och lägst Rosengård med 67,5 procent.

Äldreboende

Helhetsbetyget för Malmö stad när det gäller äldreboende är att 77,2 procent är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende.
Medel i riket är 76,4 procent. Högst andel bland stadsdelarna har Hyllie med 83,6 procent nöjda och lägst Rosengård med 65,5 procent.

Fakta

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra årliga brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner och den första genomfördes 2008 den andra 2010 och den tredje 2012. Syftet är att äldreomsorgen ska utvecklas och förbättras. Resultatet av årets undersökning är inte direkt jämförbar med tidigare års undersökningar då frågeställningarna har ändrats.