Brukarundersökning för äldreomsorgen 2016

Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag årliga nationella brukarundersökningen i hela landet. Undersökningen 2016 genomfördes under våren och är den tredje då samtliga personer i hela landet med insatser, gavs möjlighet att svara på enkäten.

  
Resultatet för Malmö är oförändrat inom både hemtjänsten och äldreboende jämfört med 2015 avseende frågan vad brukarnas helhetsbedömning är och nästan 8 av 10 brukarna är mycket eller ganska nöjda med sin äldreomsorg i Malmö. Resultat för Malmö är samma som medel i riket inom äldreboende men lägre inom hemtjänsten.

Helhetsbetyget för Malmö stad när det gäller hemtjänsten är att 82 % är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Medel i riket är 89 %.

Helhetsbetyget för Malmö stad när det gäller äldreboende är att 81 % är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Medel i riket är 83 %.