Medborgarförslag: det här gäller

De här reglerna gäller när du ska lämna in ett medborgarförslag till Malmö stad.

1. Endast privatpersoner boende i stadsdelen har rätt att lämna in medborgarförslag till stadsområdesnämnden.

2. Det krävs inte att den som lämnar förslag uppnått en viss ålder.

3. Förslaget kan lämnas av en enskild person, eller gemensamt av flera personer. Föreningar, företag och andra organisationer kan inte lämna in medborgarförslag.

4. Förslaget ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat men kan även insändas elektroniskt. Förslaget ska innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Förslaget ska lämnas på blankett som tillhandahålles på stadsområdesnämndens kansli och medborgarkontor, samt på Malmö stads hemsida.

5. Förslaget lämnas in till stadsområdesnämndens kansli, medborgarkontoret, eller via e-post. Medborgarkontoren ska vid behov hjälpa den enskilde vid upprättande av förslaget.

6. Förslaget kan gälla alla ämnen som stadsområdesnämnden svarar för, men även andra frågor som inte stadsområdesnämnden har ett formellt ansvar för, om dessa berör stadsdelsmedborgaren. Medborgarförslaget kan gälla alla ämnen som ligger i den kommunala kompetensen.

7. Förslaget får inte avse myndighetsutövning mot enskild eller personärende.

8. Förslaget bör utmynna i någon form av konkret beslutsförslag.

9. Olika ämnen bör inte tas upp i ett och samma medborgarförslag. I det fall medborgarförslag upptar flera ämnen ankommer det på stadsdelsförvaltningen att i samråd med förslagsställaren dela upp förslaget.

10. Ett insänt medborgarförslag behandlas politiskt. Det kan ske genom hela nämnden eller av ett utskott eller enskild förtroendeman med delegerad beslutanderätt. I övrigt är det berörd stadsområdesnämnd som närmare bestämmer formerna för beredningen av förslaget.

11. Förslagsgivaren får besked om att hans eller hennes förslag inkommit till stadsområdesnämnden och får även information om den fortsatta berednings- och beslutsprocessen.

12. Efter stadsområdesnämndens bestämmande ges förslagsgivaren möjlighet att vid eller i samband med ett sammanträde med stadsområdesnämndens, presentera sitt förslag. Förslagsgivaren skall även få möjlighet att i förväg ta del av beslutsförslag till nämnden.

13. Medborgarförslagen behandlas tidsmässig med hög prioritet.

14. Avser medborgarförslaget frågor som ligger inom annan nämnds ansvarsområde ska förslaget översändas till berörd nämnd för politisk bedömning. Stadsområdesnämnden kan lämna med sin synpunkt. Ansvarig nämnd delger sedan förslagsställaren sitt beslut samt sänder detta för kännedom till berörd stadsdelsfullmäktige.