Senast uppdaterad 2017-03-24 09:14.

Översyn av bestämmelser för kulturstöd

Dialogmöte på STPLN

Dialogmöte med det fria kulturlivet på STPLN 24 januari 2017.

Kulturnämnden har beslutat att uppdatera bestämmelserna för kulturstöd. I bestämmelserna anges vem och vad som kan få kulturstöd och andra villkor för stödet. Budgeten för kulturstöd uppgår 2017 till cirka 69 miljoner kr.

Grunden i de nuvarande bestämmelserna är från 2002, men det har skett en rad förändringar sedan dess. Syftet är nu att ta ett samlat grepp och skapa en bättre helhet. Uppdraget är också att knyta an till Malmö stads mål och värdegrund och till Kulturstrategi 2014-2020. Kulturstödet ska möta det fria kulturlivets utveckling och behov genom flexibla stöd som ger möjlighet till förnyelse.

Kulturnämnden antog 2016-11-22 ett preliminärt förslag. Ett definitivt beslut fattas under våren 2017. Före beslutet finns utrymme för en dialog med det fria kulturlivet.

De viktigaste förändringarna i förslaget är:

  • Tydligare mål och prioriteringar för de olika stödformerna.
  • En renodlad form av projektstöd för publika arrangemang-
  • En ny form av projektstöd för utvecklingsinsatser.
  • Projektstöd kan högst uppgå till 250 000 kr.
  • Stipendiet Kulturexpressen riktas till unga i åldern 18-30 år.
  • Allmän hänsyn till de fem nationella minoriteterna.
  • Några riktade stödformer med liten omfattning tas bort.