För föreningar

Idrottsmuseet erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur man på bästa sätt förvarar sina pappershandlingar, foton och föremål.

Vi har även möjlighet att ta emot och förvara föremål och handlingar.

Vad händer med arkivet om det levereras till Idrottsmuseet?

 • Materialet ordnas och förtecknas
 • Arkivet förvaras i en säker miljö - mot brand, stöld och fukt
 • Materialet blir sökbart

Varför ska vi bevara arkiv?

 • Dagens verksamhet blir morgondagens historia
 • Arkivet är föreningens minne som kan användas för olika ändamål. Inte minst vid jubileumstillfällen och historieforskning
 • Bidra till en rättvis beskrivning av historien
 • Vänta inte med att samla in någonting tills det blivit gammalt, då kan det vara för sent!

Hur bör man förvara sitt arkiv?

 • Viktigt att handlingarna hålls ordande, samlade och förvarade i lokal som skyddar mot brand, fukt, skadedjur och andra angrepp
 • Ha en kontinuerlig kontroll på arkivet och gallra bort det som inta skall bevara som till exempel övertaliga kopior, arbetspapper och reklam
 • Rensa bort plastfickor och gem
 • Gör en förteckning över vad som finns och gör någon ansvarig för arkivet.
 • Skriv ut digital information som skall sparas på papper om inte det finns en långsiktig plan för digitalt bevarande

Vad ska man spara på?

 • Protokoll — nyckeln till föreningens verksamhet.
 • Protokollsbilagor — sådant som fungerar som beslutsunderlag.
 • Utgående och inkomna handlingar — T ex brev/skrivelser, rapporter och verksamhetsberättelser.
 • Register och liggare — t ex medlemsförteckningar och inventarieförteckningar
 • Handlingar ordnade efter ämne — handlingar rörande t e x tävlingar, lotterier, jubileum, resor och utflykter.
 • Räkenskaper — huvudböcker, kassaböcker och bokslutshandlingar. Verifikationer får gallras efter tio år.
 • Statistik — som rör den egna verksamheten.
 • Ritningar, fotografier och filmer — tänk på att notera vad fotografierna föreställer. Ta vara på äldre medlemmars kunskap för identifiering.
 • Trycksaker och pressklipp — t ex affischer, program, flygblad, medlemstidningar och historiker.
 • Föremål — fanor, standar, kläder, klubbnålar, priser.

Vad ska man inte spara på?

Kopior, närvarolistor, verifikationer äldre än 10 år, kladdanteckningar.

Malmö Idrottsmuseum - Idrottsminnenas arkiv

Vi bevarar arkiv som speglar idrottsrörelsens framväxt, det är handlingar från idrottsklubbar och föreningar. Här finns också flera personarkiv som berättar om idrottsöden från 1900-talet.

Idrottsmuseumet fungerar även som arkivdepå för Malmö Fritidsförvaltning. Hör av dig till oss om du har frågor rörande arkiv och dokumenthantering.
Vi har även möjlighet att ta emot och förvara föremål och handlingar.

Senast ändrad: 2014-10-29 10:34