Stöd och insatser enligt LSS

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. Det kan till exempel vara rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning eller att kunna få miljöombyte och en meningsfull fritid.

LSS har bestämmelser om hjälp till :

1.  Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.

2.  Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.

3. Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Så ansöker du

Du ansöker om insatserna hos biståndshandläggaren i det stadsområde där du bor. Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Insatserna inom LSS är frivilliga att söka. Förutom de insatser som nämns här finns rådgivning och annan personlig hjälp som man kan få via Region Skåne.

Överklagan
Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för hjälp och information.

Insatser enligt LSS

Boende med särskild service för vuxna
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar med svåra funktionshinder finns familjehem, och för de som behöver särskilt mycket vård kan bostäder med särskild service vara en lösning.

Personlig assistent
För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra. Det vill säga grundläggande behov. Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans. Man kan själv välja vem man vill ha som utförare av assistansen, exemelvis kommunen eller privat utförare.


Ledsagarservice
Om du inte själv kan besöka vänner, resa, gå på fritidsaktiviteter med mera, kan du ha rätt till ledsagarservice. Om du har personlig assistans ingår ledsagning i assistansen.
 
Kontaktperson
Kontaktperson ska vara som en vän och den väljer man själv och det ska vara någon man kan prata och umgås med, fika eller gå på bio med.
 
Avlösarservice
Du kan få avlösarservice i hemmet om du är anhöriga till barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. Avlösaren kommer hem till familjen. Avlösarservice omfattar bara den person som har en LSS-insats.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar med funktionsnedsättning. Korttidstillsyn finns i anslutning till skola och på loven.

Stödfamilj
Stödfamilj - en korttidsvistelse utanför egna hemmet som innebär att man regelbundet vistas hos en familj — vanligtvis ett veckoslut i månaden från fredag eftermiddag till söndag kväll.
 
Korttidshem
Korttidshem- en annan form av korttidsvistelse där man bor i ett av Malmö stads korttidshem och det kan även vara en träning till att så småningom kunna flytta hemifrån.

Koloniverksamhet
KoloniverksamhetMalmö stad erbjuder sommarkollo för barn och unga med funktionshinder i åldrarna 8 år och uppåt. För att kunna få plats på kollo måste du bo hemma och vara skriven i Malmö.

Daglig Verksamhet
Vissa människor har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter hans eller hennes intressen, behov och förutsättningar. Daglig Verksamhet bidrar till att personer med funktionsnedsättning får vara en del av samhället som alla andra. Malmö stad erbjuder daglig verksamhet på mer än 40 olika enheter. Innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt

Stöd till dig som är anhörig
I Malmö stad kan du som är anhörig till någon som omfattas av LSS få hjälp och stöd. Genom din biståndshandläggare kan du t.ex.  ansöka om avlastningsstöd.
Anhörigstöd LSS erbjuder samtalsstöd, anordnar anhöriggrupper, studiecirklar, informationssträffar, utbildningar och föreläsningar m.m.