Dp 5478, Innerstaden 31:11 m fl

Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera i Nyhamnen.

Senast 2017-04-26 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omvandling av industrimark till tät, varierad och funktionsblandad bebyggelse i ett attraktivt och centralt läge i anslutning till Centralstationen och som en del i Nyhamnens omvandling till blandad stad.

Nyhamnen och planområdet binds samman genom nya gång- och cykelförbindelser med den gamla staden med två broar söder om bangården. Planens syfte är även att säkerställa bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse och skapa rekreativa platser och stråk av parkkaraktär. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Förslaget till detaljplan grundas på ett planprogram som godkändes av Stadsbyggnadsnämnden den 2010-12-02. Programmet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshuset foajé, August Palms plats 1.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-04-26 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer detaljplanen att hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Välkommen på samrådsmöte den 6 april

Torsdagen den 6 april kl 17.00-19.00 är du välkommen till "Öppet hus om samrådsförslaget" i Gröna hallen, Centralstationen i Malmö.
Adress: Skeppsbron 1.

För närmare information kontakta:
Asterios Tolikas, planhandläggare, tel 040 34 24 03
Ted Gustavsson, plandhandläggare, tel 040 34 22 77
eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Samråd

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-03-28 16:38