Översiktsplanering & strategier

Här finner du information om översiktsplanering och strategier för Malmös framtid.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska omfatta hela kommunen och syftet är att ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen  men är inte juridiskt bindande. Planen ska styra stadens utveckling under de kommande årtiondena och anger en långsiktig inriktning.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan.

Översiktsplan för Malmö antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. Läs mer om Malmös översiktsplan här.

Just nu pågår en översyn av gällande översiktsplan. Läs mer om förslag till reviderad plan här.

Övriga strategier och översiktliga planer

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen pågår arbetet med tematiska tillägg och geografiska fördjupningar av översiktsplanen.
Läs mer om tematiska tillägg och fördjupningar här.

Därtill finns övergripande strategier och planer som anger riktlinjer för olika sektorer:

Tillbakablick

De senaste femtio årens översiktsplanering i Malmö finns sammanställd i skriften Malmös General- och Översiktsplaner 1950—2000.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-08 09:13