Jag vill lämna mina synpunkter

Utställningsperioden pågår från 4 februari till 8 maj 2013. Det finns då möjlighet att här lämna synpunkter på planförslaget.  

De synpunkter som lämnas in under utställningen registreras och diarieförs som remissyttranden och kommer tillsammans med alla andra inkomna synpunkter att behandlas i ett utlåtande över utställningen. Utlåtandet blir ett beslutsunderlag när översiktsplanen ska antas.

Senast ändrad: 2013-04-04 13:07