Översyn av Översiktsplan för Malmö

Just nu pågår en översyn av Översiktsplan för Malmö. Utställningsperioden är nu slut och vi tackar för alla synpunkter som har kommit in. Förslaget kommer nu att bearbetas vidare innan det tas upp i kommunfullmäktige för beslut. Den reviderade översiktsplanen förväntas bli antagen under första halvåret 2018.

Varför görs en översyn av översiktsplanen?

Kommunfullmäktige ska enligt Plan- och bygglagen en gång under varje mandatperiod uttala sig om gällande översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan.

Nya förutsättningar har motiverat att delar av översiktsplanen nu ändras. Men de grundläggande inriktningarna föreslås gälla även i fortsättningen:

  • Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
  • Staden ska fungera som en kulturell och demokratisk arena och vara en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning.
  • Att läka samman staden – socialt och fysiskt.
  • Att staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning.

Samråd

För att samla in synpunkter pågick ett samråd om översynens inriktning  från december 2016 till mars 2017. Synpunkterna har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, och legat till grund för de ändringar som sedan gjorts i översiktsplanen.

Utställning

Den 1 september - 1 november 2017 pågick utställning av översyn av Översiktsplan för Malmö. Under denna period gick det att lämna synpunkter på förslaget här på malmo.se.

Förslaget kommer nu att bearbetas vidare innan det tas upp i kommunfullmäktige för beslut. Den reviderade översiktsplanen förväntas bli antagen under första halvåret 2018.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.

Översiktsplanen är långsiktig och delar av det som redovisas kan komma att realiseras först långt in i framtiden.Senast ändrad: 2017-11-09 09:14