Översyn av översiktsplanen


Malmös gällande översiktsplan antogs 2014. Nu startar arbetet med en översyn av planen.

Kommunstyrelsen gav 4 maj 2016 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att under innevarande mandatperiod genomföra en översyn av Översiktsplan för Malmö med hänsyn tagen bland annat till nya förutsättningar avseende befolkningsutvecklingen.

Kommunfullmäktige ska enligt Plan och bygglagen en gång under varje mandatperiod uttala sig om gällande översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan. När förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande översiktsplan ändras, ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra som berörs.

Kommunstyrelsen godkände 20 december 2016 en samrådshandling. Samrådet behandlar översynens inriktning – inte färdiga förslag till ändringar. Samrådshandlingen beskriver förutsättningar för översynen och dess inriktning och omfattning. Samråd kommer att pågå till 24 mars 2017. Under samrådet kan alla lämna synpunkter på samrådshandlingen.

Samrådshandling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Samrådshandling Översyn av Översiktsplan för Malmö.pdf

Tyck till om översynen av översiktsplanen

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.