Översyn av översiktsplanen


Malmös gällande översiktsplan antogs 2014. Nu startar arbetet med en översyn av planen.

Kommunstyrelsen gav 4 maj 2016 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att under innevarande mandatperiod genomföra en översyn av Översiktsplan för Malmö med hänsyn tagen bland annat till nya förutsättningar avseende befolkningsutvecklingen.

Kommunfullmäktige ska enligt Plan och bygglagen en gång under varje mandatperiod uttala sig om gällande översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan. När förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande översiktsplan ändras, ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra som berörs.

Kommunstyrelsen godkände 20 december 2016 en samrådshandling. Samrådet behandlade översynens inriktning – inte färdiga förslag till ändringar. Samrådshandlingen beskriver förutsättningar för översynen och dess inriktning och omfattning. Samråd pågick fram till 24 mars 2017. 

För närvarande tas ett förslag till reviderad översiktsplan fram med hänsyn tagen till inkomna synpunkter under samrådet. Planförslaget kommer att ställas ut under hösten 2017. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Samrådshandling

Tyck till om översynen av översiktsplanen

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.