Utbyggnadsstrategi för Malmö

Den 29 september 2016 antog kommunfullmäktige Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för Malmö. Tillsammans med över­siktsplanen är utbyggnadsstrategin kommunens vägle­dande dokument inför beslut om utbyggnad av bostä­der och verksamheter.

Utbyggnadsstrategin visar var kommunen vill att nya bostäder och arbetsplatser ska byggas och i vilken ordning. Syftet är att lägga fast en för kommunens olika förvaltningar gemensam utbyggnads­ordning samordnad prioritering, planering med etappin­delning. Den ska vara vägledande vid beslut om plan­läggning och utbyggnad av blandad stadsbebyggelse och särskilda verksamhetsområden.

Utbyggnadsstrategin utgör tillsammans med Hand­lingsplan för bostadsförsörjning, Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag 2000:1383 om kommuner­nas bostadsförsörjnings ansvar.

Utbyggnadsstrategin ska fungera som ett verktyg för att styra bebyggelseutvecklingen mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Senast ändrad: 2016-12-22 09:56