Planprogram för område norr om Kalkbrottet

Annetorps industriområde kan i framtiden bli en ny stadsdel i Limhamn med en blandning av bostäder och verksamheter. Bild: Malmö stadsbyggnadskontor

Annetorps industriområde kan i framtiden bli en ny stadsdel i Limhamn med en blandning av bostäder och verksamheter. Visionsbild: Malmö stadsbyggnadskontor

Stadsbyggnadskontoret utreder möjligheten att successivt omvandla Annetorps industriområde till ett område med en blandning av bostäder och verksamheter. Fullt utbyggt kan området få runt 2300 nya bostäder och 1000 arbetsplatser.

Vad ska utmärka den nya stadsdelen?

Här har du möjlighet att vara delaktig i det arbete som pågår med att ta fram ett förslag till planprogram för området. Vi har tagit fram ett första skissförslag i 3D, som visar hur området skulle kunna förändras. Här kan du skriva in dina synpunkter direkt i förslaget.

Vad händer med mina synpunkter?

I slutet av november hade vi en utställning och olika dialogaktiviteter på Limhamns bibliotek. Vi håller nu på att sammanställa de synpunkter som kommit in  och kommer att återkoppla dem här på webben.

Vi tar med oss alla synpunkter i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram. Sommaren 2018 beräknar vi att planprogrammet ska vara klart för samråd och fortsatt dialog med allmänheten.

En tät, grön och funktionsblandad stadsdel

Omvandlingen Av Annetorps industriområde innebär att:

  • Området får en tät bebyggelse med en blandning av bostäder, verksamheter, service och handel.
  • Trafiken från Annetorpsvägen in till Limhamns centrum leds om via Krossverksgatan, som får en mer stadsmässigt karaktär. Vi förbereder också plats för en nordsydlig spårvägslinje genom området och vidare mot Bunkeflostrand.
  • De delar av Annetorpsvägen och Kalkbrottsgatan som avvecklas används för ny bebyggelse och nya parker.
  • Kvartersstrukturen förändras så att den bättre ansluter till den som finns i kringliggande områden.
  • Området får en ny grundskola och två större förskolor.
  • Nya parker och torg tillkommer. I nordsydlig riktning planeras för en park som knyter ihop Limhamns centrum med parkområdena runt Limhamns Kalkbrott och Lernackenstråket.

Planprogram för område norr om Kalkbrottet

Enligt Malmös översiktsplan ska Annetorps industriområde bli ett område med både bostäder och verksamheter. Det ska bli en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel, som använder resurser och ytor på ett effektivt och hållbart sätt.


Planprogrammet beskriver den övergripande inriktningen för utvecklingen av området. Den ligger också till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

Fakta

• Planområdet omfattar cirka 31 hektar
• Omvandlingen ger cirka 2300 nya bostäder
• Omvandlingen ger cirka 1000 arbetsplatser
• Vi beräknar runt 4600 nya invånare i området

Senast ändrad: 2017-12-04 16:55