BiodiverCity - Om grön innovation i det urbana rummet

BiodiverCity i filmformat

BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Arbetet inom BiodiverCity genomförs i tre steg. Steg 1 innebar förstudier och steg två innebar praktiskt arbete under två år. Detta arbete genomfördes i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. Flera test beds har byggts runt om i staden och i september 2014 hölls en spridningskonferens där resultaten delades. Just nu pågår steg tre av det Vinnova-finansierade projektet BiodiverCity. Detta steg innehåller bland annat spridning till övriga branschen genom seminarie-, utbildnings- och utställningsverksamhet. Det innehåller även kommersialisering av gröna lösningar. Dessutom finns här även gröna lösningar liknande dem i steg två.

BiodiverCity har tagit fram olika case som testar nya sätt att öka stadens biologiska mångfald, förbättrar förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster och utnyttjar stadens grönska i ett aktivt hälsoarbete. Detta genom gröna innovationer i sex olika produktgrupper:Projektet är delvis finansierat med bidrag ur Vinnovas program "Utmaningsdriven innovation" samt av EUs regionala utvecklingsfond.