Luft

Malmö mäter kontinuerligt luften i Malmö. På de här sidorna kan du läsa om var miljöförvaltningen gör mätningarna, hur luftkvaliteten är i Malmö och om luftföroreningar.

  •  Fladdermöss kartlagda
    Nu är fladdermössen inventerade i Malmö. Det finns nio olika arter - vanligast är nordfladdermusen och vattenfladdermusen. (141107)
  • Dalaplan Tungmetallerna mätts
    Tungmetallerna arsenik, kadmium, nickel, bly och polycykliska aromatiska kolväten (förkortat PAH) är alla luftföroreningar som har miljökvalitetsnormer men där halterna i Malmö är så låga att de bara ... (140625)
  • Trafikvy i Malmö. Foto Susanna Gustafsson, miljöförvaltningen. Behov av fortsatta åtgärder mot luftföroreningar
    Under år 2013 klarade Malmö fortfarande inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och även halten av ozon var högre än vad som anges i normen. Vid Bergsgatan och Dalaplan uppmättes kvävedioxidhalter s... (140331)

Länkar
Rapporter